14 stycznia 2022
Karny

Kto może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie ?

Zarządzić aby Cię zatrzymano i przymusowo doprowadzono, w postępowaniu przygotowawczym, może wyłącznie prokurator. W postępowaniu sądowym zarządzenie takie może wydać wyłącznie sąd.

Można to zrobić jedynie wobec osoby podejrzanej lub podejrzanego.

Celem zatrzymania, w tym trybie,  może być tylko i wyłącznie doprowadzenie do prokuratora. Takie zarządzenie wykonywane jest przez policję. W pewnych sytuacjach może być też wykonane przez inne służby np. przez straż graniczną.

Kiedy można mnie zatrzymać i doprowadzić ?

Takie zarządzenie może być wydane w 3 sytuacjach.

Po pierwsze – jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie nie nie stawisz się aby uczestniczyć w czynności procesowej. Nie dotyczy to wszystkich czynności procesowych, ale tylko związanych z przedstawieniem lub zmianą zarzutów wobec Ciebie. Dotyczy to także sytuacji, kiedy masz obowiązek poddać się badaniom lekarskim. Dotyczy to także udziału w badaniu przez lekarzy psychiatrów.

Po drugie – jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że będziesz utrudniał postępowanie karne tj. mataczył. Utrudniał w inny sposób niż niestawiennictwo dla celów przeprowadzenia wyżej wskazanych czynności procesowych lub badań. Obawa taka musi wynikać z przesłanek faktycznie istniejących. Musi być obiektywna. Nie może być to tylko i wyłącznie przekonanie lub domniemanie prokuratora. A z takimi domniemaniami, czy bardziej przypuszczeniami, mamy do czynienia najczęściej, czego sądy zdają się nie dostrzegać.

Po trzecie – gdy zamierzają wobec Ciebie zastosować środki zapobiegawcze np. tymczasowe aresztowanie czy dozór Policji.

Obowiązkiem prokuratora jest niezwłoczne zwolnienie Ciebie po przeprowadzeniu czynności procesowej. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy prokurator występuje z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie.

Czy zarządzenie o zatrzymaniu można zaskarżyć ?

Tak. Na zarządzenie o zatrzymaniu przysługuje zażalenie. Zażalenie rozpoznaje sąd. Zażalenie możesz wnieść osobiście, lub też może je sporządzić i złożyć twój adwokat – obrońca. Termin do złożenia zażalenia wynosi 7 dni.

Sąd ma obowiązek zbadania zasadności, legalności i prawidłowości zatrzymania.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: