28 czerwca 2024
Karny

Najłagodniejszą z kar wymierzanych przez sądy jest kara grzywny. Skazany, którego nie stać na opłacenie wymierzonej kary, może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie płatności grzywny na raty lub nawet o jej umorzenie. Może również wystąpić o zamianę kary grzywny na karę ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu pracy społecznie użytecznej.

Może się zdarzyć, że żadna z tych możliwości nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, lub skazany zwyczajnie o zapłacie grzywny zapomni i wyjedzie w świat.

W takiej sytuacji można być pewnym, że sąd zainicjuje postępowanie, aby orzeczoną karę grzywny zamienić na zastępczą karę pozbawienia wolności. Oczywiście podjęcie takiej drastycznej decyzji przez sąd musi wynikać z określonych okoliczności.

Warunek pierwszy: nieskuteczność egzekucji grzywny.

W pierwszej kolejności sąd musi stwierdzić, że egzekucja grzywny jest nieskuteczna. Najczęściej to komornik umarza wskutek bezskuteczności prowadzone postępowanie egzekucyjne, mające na celu wyegzekwowanie grzywny.

Przeprowadzenie egzekucji nie jest bezwzględnie konieczne, jeżeli z okoliczności sprawy wynika jednoznacznie, że gdyby wszczęto egzekucję byłaby ona bezskuteczna. Wiedzę o sytuacji majątkowej skazanego sąd posiadać może z różnych źródeł np. z akt sprawy, czy z wywiadów kuratorskich.

W kolejnym kroku sąd winien rozważyć zamianę kary grzywny na karę polegającą na wykonywaniu pracy społecznie użytecznej.

Takie rozwiązanie powinno być skazanemu zaproponowane.

Dopiero w przypadku, gdy skazany nie wyrazi zgody na wykonywanie prac, sąd uzyskuje możliwość wskazanej wyżej zamiany kar. Ten krok z zasady sąd pomija, jeżeli ze skazanym nie ma żadnego kontaktu, a co za tym idzie nie można mu tej propozycji przedstawić.

Zamiany kary grzywny na karę zastępczą pozbawienia wolności sąd może orzec również w przypadku, gdy ustali, że wykonanie zastępczej kary w postaci prac społeczno-użytecznych nie jest możliwe. Powody mogą być różne a dotyczą ograniczenia możliwości wykonywania pracy z uwagi na stan zdrowia fizycznego lub psychicznego.

Przelicznik kary grzywny na karę pozbawienia wolności.

Zamieniając karę grzywny, na karę pozbawienia wolności, sąd stosuje przelicznik:
dwie stawki dzienne grzywny odpowiadają jednemu dniu zastępczej kary pozbawienia wolności.

Grzywna może także zostać orzeczona kwotowo. W takim wypadku jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny kwocie ustalonej przez sąd. Kwota ta musi się jednak mieścić w widełkach od 20,00 zł do 4000,00 zł.

Przy orzekaniu zastępczej kary pozbawienia wolności sąd jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej proporcji pomiędzy karą zastępczą, a wymiarem orzeczonej grzywny.

O zamiarze zamiany kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności Sąd musi skazanego zawiadomić. Osoba skazana ma prawo czynnego uczestniczenia w posiedzeniu sądu, składania wyjaśnień i przedstawiania dowodów. Na wydane przez sąd postanowienie przysługuje zażalenie.

Warto wiedzieć, że można uwolnić się od konieczności odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności spłacając grzywnę. Karę pozbawienia wolności zmienisza się wówczas zgodnie z wyżej podanym przelicznikiem. Aż do całkowitego zwolnienia z jej wykonania, w przypadku spłaty całości grzywny.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: