6 kwietnia 2020
Rodzinny

Rozwód jest zagadnieniem trudnym emocjonalnie a czasami również prawnie, które spędza sen z powiek sporej grupie osób. W dzisiejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na podstawowe pytania, które wielokrotnie zadają Klienci noszący się z zamiarem złożenia pozwu o rozwód.

Co oznacza rozwód?          

Przez orzeczenie rozwodu należy rozumieć orzeczenie przez Sąd o rozwiązaniu małżeństwa. Dniem, z którym małżeństwo zostaje formalnie rozwiązane przez rozwód, jest data prawomocności wyroku rozwodowego. Ustają wówczas więzi prawne łączące małżonków jak np. wspólność ustawowa małżeńska.

Kiedy rozwód nie może zostać orzeczony?

Wskazane poniżej sytuacje zaliczyć należy do przesłanek negatywnych orzeczenia rozwodu, co oznacza, że jeżeli wystąpią Sąd nie będzie mógł orzec rozwodu. Takie sytuacje mają miejsce gdy:

a) wskutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron,

b) rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, zaś małżonek niewinny nie wyraża zgody na rozwód, a brak jego zgody nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,

c) rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

W sytuacji wskazanej w punkcie b, istnieje możliwość orzeczenia rozwodu w sytuacji, gdy małżonek niewinny wyrazi zgodę na rozwód, bądź brak jego zgody jest niezgodny z zasadami współżycia społecznego.

Czy w przypadku, kiedy nie będzie przesłanek negatywnych Sąd orzeknie rozwód?

Aby Sąd mógł wydać wyrok musi ustalić czy w danej sprawie występują przesłanki pozytywne, pozwalające na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Sąd zatem będzie badał czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

UWAGA: Obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Sąd będzie zatem ustalał, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, czy pomiędzy stronami doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego i czy stan ten, ma charakter trwały i zupełny.

Czym jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

Z zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy stronami ustanie więź fizyczna, duchowa i gospodarcza. W sytuacji, gdy strony z ważnych przyczyn dalej zachowują pewne elementy więzi gospodarczej, sąd oceniając te powody może uznać, iż pomimo zachowania więzi gospodarczej, doszło do zupełnego rozkładu pożycia.

Inaczej sytuacja będzie wyglądać, gdy pomiędzy stronami nadal istnieje więź fizyczna, bądź duchowa. W takiej sytuacji rozkład pożycia małżeńskiego nie będzie miał charakteru zupełnego, co za tym idzie nie wystąpi przesłanka pozytywna umożliwiająca orzeczenie rozwodu.

Kiedy rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter trwały?

Trwały rozkład pożycia małżeńskiego nastąpi wtedy, gdy oceniając racjonalnie powody jego rozkładu (np. liczne zdrady, przemoc fizyczna, odmowa współżycia) sąd dojdzie do przekonania, iż strony nie powrócą do wspólnego pożycia. Ocena taka będzie oparta na zasadach logiki jak i doświadczenia życiowego.

Czy zawsze Sąd bada winę małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego?

Sąd nie będzie rozstrzygał kwestii winy, tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy obie strony zgodnie wniosą o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy. W przypadku zgodnego żądania stron na rozwód bez orzekania o winie, sąd pomija wszelkie okoliczności dotyczące winy. O ich wystąpieniu nie przeczytamy również w pisemnym uzasadnieniu wyroku. W sytuacji, kiedy choćby jedna ze stron czy powód czy to pozwany będzie żądać ustalenia winy, sąd będzie rozstrzygał kwestię winy w oparciu o przeprowadzone na rozprawie dowody.

Sąd będzie jednak zawsze badał przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czy po orzeczeniu rozwodu małżonka/ małżonek będzie dziedziczył po mnie?

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego małżonek nie dziedziczy na podstawie ustawy. Jeżeli wcześniej sporządziliśmy testament, w którym do dziedziczenia powołaliśmy męża/żonę, to w sytuacji, gdy testament ten nie został zmieniony były małżonek będzie po nas dziedziczył. Warto o tym pamiętać i zmienić lub odwołać testament zawczasu.

Czy po rozwodzie mogę wrócić do swojego nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego?

Tak, w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego możemy wrócić do swojego nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Oświadczenie takie należy złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.

Czy po rozwodzie ponownie mogę zawrzeć związek małżeński z tą samą osobą?

Tak. Nie ma żadnych przeszkód, aby po rozwodzie ponownie zawrzeć związek małżeński z tą samą osobą.

Czy w pozwie o rozwód mogę żądać alimentów na siebie?

Nie ma żadnych przeszkód, aby już w pozwie o rozwód żądać alimentów zarówno na siebie jak i dziecko. Można również w pozwie zawrzeć wniosek o zabezpieczenie tych należności na czas trwania postępowania rozwodowego. Taki wniosek jest uzasadniony zwłaszcza w sytuacjach, w których spodziewamy się długiego postępowania. Więcej o alimentach na rzecz byłego małżonka pisałam w tym wpisie.

Przeczytaj o tym co dzieje się, gdy małoletnie dziecko uzyska pełnoletniość w trakcie trwania sprawy rozwodowej.

Czy sąd będzie orzekał o władzy rodzicielskiej oraz kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi?

Sąd w wyroku zawrze rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej. Strony postępowania mogą zawrzeć porozumienie w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem/ dziećmi.

Jeżeli porozumienie w ocenie sądu będzie zgodne z dobrem dziecka/dzieci sąd w wyroku uwzględni jego treść.

W przypadku, gdy obie strony wniosą o nieorzekanie o kontaktach z małoletnim dzieckiem/dziećmi, sąd nie będzie orzekał w tym przedmiocie.

Czy sąd zawsze ogranicza władzę rodzicielską jednej ze stron?

W sytuacji, gdy dobro dziecka za tym przemawia Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską jednej ze stron. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy małżonkowie w ogóle nie potrafią się porozumieć w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej, a brak tegoż porozumienie jest sprzeczny z dobrem dziecka. Sąd ograniczając władzę rodzicielską wskazuje, jakie uprawnienia przysługują rodzicowi, któremu władza rodzicielska została ograniczona.

Co jeżeli w wyroku rozwodowym nie mam ustalonych kontaktów z małoletnim dzieckiem, a mam problemy, aby się z nim spotkać?

W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka z wnioskiem o uregulowanie sposobu wykonywania kontaktów.

W przypadku, gdy mamy już w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcie w przedmiocie kontaktów z małoletnim dzieckiem, jednak nie jest ono dla nas satysfakcjonujące, możemy wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka z wnioskiem o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie dotyczącym zmiany tego rozstrzygnięcia.

Jeżeli Twój związek przechodzi kryzys, lecz widzisz jeszcze możliwość jego uratowania pomyśl czy nie lepiej, zamiast od razu rozwodzić się, skorzystać z instytucji separacji.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: