14 października 2021
Rodzinny

Wydaje się, że nie trzeba nikomu przypominać, iż postępowania w sprawie o rozwód, niestety, trwają niekiedy kilka lat, w szczególności, gdy strony przed sądem udowadniają wzajemną winę za powstanie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

W orzeczeniu rozwodowym sąd rozstrzyga (obowiązkowo) również o obowiązku alimentacyjnym na rzecz małoletnich dzieci. Z tych względów w pozwie rozwodowym zawiera się również żądanie zasądzenia alimentów od strony zobowiązanej do alimentacji.

Co się dzieje w sytuacji, gdy w trakcie postępowania o rozwód dziecko lub dzieci stron uzyskają pełnoletniość?

W momencie uzyskania pełnoletniości przez dziecko, w postępowaniu przed sądem I instancji, sąd traci możliwość orzekania. Dotyczy to zarówno kwestii alimentów na rzecz tegoż dziecka, jak i orzekania o władzy rodzicielskiej oraz kontaktach z tym dzieckiem. Postępowanie, w tym zakresie sąd musi umorzyć.

Jak zatem dziecko, które uzyskało status pełnoletniego, może uzyskać alimenty niezbędne dla swojego utrzymania?

Takiej osobie nie pozostaje nic innego jak wystąpienie samodzielnie na drogę postępowania sądowego z powództwem o alimenty. Właściwym do rozpoznania żądania alimentacyjnego nie będzie już jednak sąd okręgowy. A właśnie sąd okręgowy, jako sąd w I instancji rozpoznaje sprawy o rozwód, w połączeniu chociażby z alimentami. Właściwym pierwszoinstancyjnym sądem, będzie sąd rejonowy.  

Uwaga! W takiej sytuacji osoba, która uzyskała pełnoletniość staje się powodem i ma prawo do działania przed sądem samodzielnie. Oczywiście może ona korzystać z pomocy prawnej udzielonej np. przez adwokata. Uważem, że warto skorzystać z takiej profesjonalnej pomocy. Wiem to z doświadczenia, że osoba zobowiązana do alimentacji będzie się „chwytać wszystkiego”, aby zasądzone alimenty były jak najniższe. 

Ważne! Dotychczas reprezentujący, jeszcze niepełnoletnie dziecko, przed sądem okręgowym przedstawiciel ustawowy (najczęściej matka) w postępowaniu wytoczonym o alimenty przez pełnoletnie już dziecko, przed sądem rejonowym może występować, jako świadek.

Występując, jako świadek matka najpełniej i najszczegółowiej przedstawi wszelkie koszty związane z utrzymaniem dziecka oraz wskaże jego usprawiedliwione potrzeby. Wymienione wyżej elementy stanowią przecież podstawę ustalenia wysokości zobowiązania alimentacyjnego. 

Gdy dziecko uzyska pełnoletniość pomiędzy orzeczeniem wydanym przez sąd w I instancji, a jeszcze przed rozpoznaniem apelacji.

W takiej sytuacji sąd apelacyjny (rozpoznający apelację od orzeczenia przewszoinstancyjnego wydanego przez sąd okręgowy) nie ma innej możliwości niż uchylenie wyroku w zakresie związanym z dzieckiem, które pełnoletniość uzyskało, w całym zakresie. Uchylenie wyroku i umorzenie postępowania nastąpi zarówno w zakresie rozstrzygającym o obowiązku alimentacyjnym i wysokości tego zobowiązania, ale także w zakresie kontaktów i władzy rodzicielskiej, jeżeli w wyroku uchylanym, rozstrzygnięcia z tego zakresu zostały zawarte.  

Uwaga! Prawomocnie zakończone postępowanie w zakresie alimentów powoduje oczywiście obowiązek ich płacenia na rzecz uprawnionego. W momencie, gdy dziecko uzyska już status samodzielności lub możliwość uzyskania takiego statusu, zobowiązanie alimentacyjne samoistnie nie wygasa. Konieczne jest w takiej sytuacji wystąpienie do sądu z pozwem celem uzyskania orzeczenia o wygaśnięciu (ustaniu) obowiązku alimentacyjnego.

W odrębnym wpisie postaram się omówić temat zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie potrzeb rodziny, udzielonego przez sąd w toku postępowania rozwodowego. Oczywiście w kontekście uzyskania w toku postępowania pełnoletniości przez dziecko stron postępowania.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: