23 stycznia 2020
Cywilny

Żaden, łączący pracodawcę z pracownikiem, stosunek pracy nie musi trwać wiecznie i może zostać zakończony na kilka sposobów przez każdą ze stron. W serii wpisów opowiem Ci, czym jest rozwiązanie umowy o pracę, a także kiedy i w jaki sposób może nastąpić.

Jest kilka sposobów zakończenia umowy o pracę. Jeżeli zawarta jest na czas nieokreślony, to możesz ją rozwiązać w następujący sposób:

1) za porozumieniem stron, co oznacza, że Ty i Twój pracodawca zgadzacie się na to, że (1) chcecie zakończyć istniejący pomiędzy wami stosunek pracy, (2) ustalicie termin, w którym do zakończenia stosunku pracy ma dojść.

2) za wypowiedzeniem, przez pracownika lub przez pracodawcę. Co ważne, wypowiedzenie winno być dokonane na piśmie, a umowa ulegnie rozwiązaniu z uwzględnieniem terminów wypowiedzenia określonych w kodeksie pracy.

3) bez wypowiedzenia (a konkretniej bez zachowania okresu wypowiedzenia). Pamiętaj, że wypowiedzieć umowę w ten sposób możesz zarówno Ty, jak i Twój pracodawca. Wypowiedzenie musi być dokonane na piśmie, a niezależnie od jego autora, musi zawierać odpowiednie uzasadnienie. Możliwości wypowiedzenia umowy w tym trybie są jednak ograniczone. Muszą zaistnieć określone przesłanki umożliwiające takie wypowiedzenie. Okoliczności te są szczegółowo wskazane w Kodeksie Pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, na zastępstwo i na okres próbny.

Generalnie należy stwierdzić, że umowy na czas określony, na okres próby czy tez na zastępstwo, co do zasady, ulegają rozwiązaniu z upływem czasu, na który zostały zawarte. Rozwiązanie takich umów następuje z mocy prawa. Do ich rozwiązania nie jest konieczne oświadczenie czy to pracodawcy czy też pracownika. Istnieje również możliwość rozwiązania takiej umowy, jeszcze w czasie jej trwania, za wypowiedzeniem, jak również z innych przyczyn.

Ważne! Zasada ta nie dotyczy umów zawartych na okres próbny, który to okres nie przekracza jednego miesiąca.

Czy od wskazanej wyżej zasady są wyjątki?

Tak. Przepisy przewidują wyjątki od tej zasady. Umowy te nie zostaną rozwiązane z upływem terminu wskazanego w umowie, jeżeli pracownikiem jest kobieta w ciąży lub też przebywająca na urlopie macierzyńskim. Dotyczy to sytuacji, gdy umowa na czas określony lub na okres próbny została zawarta na okres ponad jednego miesiąca. W takiej sytuacji umowy te nie ulegają rozwiązaniu, jeżeli ich rozwiązanie nastąpiłoby po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Ważne! Opisywany wyjątek nie dotyczy umów o pracę zawartych na czas określony na tzw. zastępstwo.

W sytuacji, gdy z urlopu macierzyńskiego korzysta, będący pracownikiem, ojciec dziecka, podlega on ochronie prawnej – przysługują mu takie same prawa. Takie prawa przysługują też pracownikom na urlopie rodzicielskim czy też ojcowskim.

Jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, generalną zasadą jest to, że taka umowa rozwiązuje się z końcem okresu, na który była ona zawarta. Istnieje również możliwość jej rozwiązania, jeszcze w czasie jej trwania, za wypowiedzeniem, jak również z innych przyczyn.

Decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę i sposobie rozwiązania jest naturalnie trudna. Pomocy w tym zakresie może udzielić Ci adwokat – specjalista z zakresu prawa pracy, który wyjaśni wszystkie zawiłości prawne i skutki związane z różnymi sposobami rozwiązania takiej umowy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o poszczególnych trybach rozwiązania umowy o pracę, zapraszam do lektury wszystkich wpisów związanych z rozwiązaniem umowy o pracę.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: