31 stycznia 2020
Cywilny

Przepisy prawa pracy dopuszczają, wyjątkowo, rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia nawet wtedy, gdy brak jest zawinienia po stronie pracownika.

Kiedy pracodawca ma prawo skorzystania z powyższego uprawnienia?

Przede wszystkim należy wskazać, że powyższa możliwość, rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez winy pracownika, jest możliwa z przyczyn występujących wyłącznie po stronie pracownika. Przyczyną taką jest długa nieobecność w pracy pracownika, nawet jeżeli nieobecność ta jest usprawiedliwiona. Co więcej, nieobecność musi być spowodowana chorobą pracownika potwierdzoną odpowiednimi dokumentami lekarskimi.

W przypadku niezdolności do pracy pracownika z tytułu choroby okres ochronny wynosi odpowiednio:

1) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
2) 272 dni, obliczane jako łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego – tj. 182 dni – oraz 90 dni pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres ponad 6 miesięcy. Termin ten dotyczy również sytuacji, gdy usprawiedliwiona nieobecność w pracy związana jest z wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Powyższe terminy dotyczą czasu zatrudnienia u konkretnego, jednego pracodawcy, a nie dotyczą łącznego czasu zatrudnienia u różnych pracodawców. W przypadku zmiany pracodawcy – okresy pracy nie sumują się.

Co w sytuacji, kiedy nastąpi przerwa w ciągłości niezdolności do pracy z przyczyn chorobowych? Czy pracodawcy przysługuje uprawnienie rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie?

Niezdolność do pracy musi być ciągła w okresach, które wyżej wskazano. Przerwa w niezdolności do pracy z przyczyn chorobowych – nawet jednodniowa – powoduje, że okresy te liczy się od nowa. W okresie tej przerwy musisz przecież stawić się do pracy. Jeżeli jednak do pracy stawisz się, mimo tego, że masz zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy, to takie stawiennictwo nie pozbawia Twojego pracodawcy prawa do rozwiązania z Tobą umowy o pracę we wskazanym trybie.

Pracodawca nie musi oczywiście wypowiadać umowy o pracę z tytułu długotrwałej choroby. Ma on możliwość skorzystania z tego uprawnienia, ale nie ma obowiązku zwolnienia Cię z tego powodu. Jest to jego prawo, a nie obowiązek!

Przedłużenie okresu ochronnego o czas trwania świadczenia rehabilitacyjnego.

Zasadą jest, że okres ochronny pracownika ulega przedłużeniu o okres 90 dni pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Często na tym tle powstają nieporozumienia. Wynikają one z faktu, iż okres oczekiwania na decyzję przyznająca świadczenie rehabilitacyjne jest dosyć długi. Problemy powstają w sytuacji, gdy przyznane świadczenie rehabilitacyjne nie jest związane czasowo z okresem poboru zasiłku chorobowego. Powstaje wtedy „luka” czasowa pomiędzy tymi dwoma świadczeniami. Z uwagi na skomplikowany charakter takich spraw i ich zindywidualizowanie zdecydowanie powinno się skorzystać w takiej sytuacji z pomocy adwokata, który zapewni prawidłową prawną ochronę interesów pracownika.

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o prace bez winy pracownika z innych przyczyn?

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika trwającej dłużej niż 1 miesiąc z przyczyn innych niż choroba pracownika. Taką usprawiedliwioną nieobecnością pracownika jest np. sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie, gdy pracownik pobiera świadczenie z tego tytułu.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: