19 listopada 2021
Karny

Kodeks karny wykonawczy, oprócz omówionego już odroczenia wykonania kary oraz warunkowego zwolnienia przewiduje przerwę w wykonaniu kary. Uzyskanie przerwy pozwala na określony czas opuścić mury więzienia. Kto i kiedy może starać się o uzyskanie przerwy, na jaki czas może zostać udzielona i kiedy może zostać odwołana?

Kiedy można starać się o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności?

Jak sama nazwa wskazuje przerwa w wykonaniu kary pozbawiania wolności przysługiwać może wszystkim osobom, wobec których kara taka została orzeczona. Krąg ten obejmuje skazanych prawomocnym wyrokiem sądu, a także osoby wobec których kara pozbawienia wolności została orzeczona zastępczo. Mowa o karze pozbawienia wolności orzeczonej zastępczo za karę grzywny lub karę ograniczenia wolności, w wyniku ich niewykonywania.

Kto może się starać o przerwę?

O przerwę może starać się skazany, który rozpoczął wykonywanie kary – znajduje się w zakładzie karnym.

Wniosek może złożyć sam skazany lub jego obrońca a także dyrektor zakładu karnego, w którym skazany odbywa karę.

Do którego sądu składać wniosek o przerwę?

Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności składa się do sądu penitencjarnego. Jest to najbliższy Sąd Okręgowy, w którego okręgu skazany odbywa karę.

Kiedy sąd musi udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności?

Sąd penitencjarny ma obowiązek udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w dwóch przypadkach:

1) w wypadku choroby psychicznej lub
2) w wypadku innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary do czasu ustania przeszkody.

Oczywiście określenie czy skazany kwalifikuje się do obowiązkowego udzielenia przerwy należy do biegłych lekarzy. Przyjmuje się, że za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym jego dalszy pobyt w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Nie dotyczy to jednakże sytuacji gdy skazany celowo uszkadza swoje ciało albo odmawia stosowania się do zalecanego sposobu leczenia swojej choroby.

Kiedy sąd może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności?

Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności jeżeli przemawiają za tym ważne względy:

1) zdrowotne,
2) rodzinne,
3) osobiste.

Przyjmuje się, że do takich względów należą inne, lżejsze choroby skazanego, potrzeba udzielenia rodzinie okresowej pomocy w zdobyciu środków do życia, czy potrzeba uregulowania ważnych spraw osobistych skazanego.

Czy wniosek o udzielenie przerwy podlega opłacie?

Tak, wniosek należy opłacić. Aktualnie przepisy przewidują konieczność zapłacenia opłaty sądowej w wysokości 60,00 zł.

Na jaki okres można udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności?

Przy przerwie orzeczonej obligatoryjnie, nie określa się zwykle z góry czasu jej trwania. Przerwa trwa do czasu ustania przeszkody, która ją wywołała.

Przerwa orzeczona fakultatywnie, może być udzielona kilkakrotnie, jednak łączny czas przerw nie może przekroczyć jednego roku.

W przypadku kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może zarządzić przerwę w karze na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Czas trwania każdej z przerw określa sąd, biorąc pod uwagę konkretną sytuację skazanego.

Obowiązki skazanego w trakcie trwania przerwy.

W trakcie przerwy w odbywaniu kary skazany może zostać zobowiązany przez sąd do

1) podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,
2) zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu,
3) poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Odwołanie udzielonej przerwy.

Przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności sąd odwoła:

1) w razie ustania przyczyny, z jakiej sąd udzielił przerwy,
2) gdy skazany nie korzysta z przerwy w celu, w jakim przerwy udzielono,
3) jeżeli skazany rażąco narusza porządek prawny,
4) powodu niewykonywania przez skazanego, nałożonych przez sąd obowiązków.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: