10 lipca 2021
Karny

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozwala, przy spełnieniu pewnych warunków oraz pod pewnymi warunkami, na wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego. Jakie są przepisowe wymogi do udzielenia przez Sąd Penitencjarny „warunku” skazanemu, dowiesz się z dzisiejszego wpisu.

Gdzie należy złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Wniosek należy złożyć do Sądu Penitencjarnego właściwego dla miejsca osadzenia skazanego.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć sam skazany, jego obrońca, kurator sądowy, wychowawca, dyrektor jednostki (zakładu karnego), w którym skazany odbywa karę.

Kiedy mogę ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Co do zasady, skazany może zostać warunkowo zwolniony po odbyciu co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach.

Recydywa. W warunkach recydywy lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, skazany musi odbyć trzy czwarte kary. Dodatkowo warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po roku jej odbywania.

Najwyższe kary. Skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności, może zostać warunkowo zwolniony po odbyciu 15 lat kary. Przy karze dożywotniego pozbawienia wolności dopiero po odbyciu 25 lat kary.

Kiedy sąd uwzględni wniosek?

Sąd może uwzględnić złożony wniosek, kiedy dojdzie do przekonania, że

1) postawa skazanego,
2) właściwości i warunki osobiste skazanego,
3) sposób życia przed popełnieniem przestępstwa,
4) okoliczności popełnienia przestępstwa,
5) zachowanie po popełnieniu przestępstwa,
6) zachowanie w czasie odbywania kary

uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Oczywiście wszystkie powyższe przesłanki podlegają ocenie sądu.

W praktyce, najistotniejszym elementem, który sąd bierze pod uwagę, jest zachowanie w czasie odbywania kary. Ocenie podlegają takie elementy jak to:

a) czy skazany przynależy do popkultury więziennej,
b) ile razy był nagradzany oraz karany dyscyplinarnie w czasie pobytu w zakładzie karnym,
c) czy bierze udział w procesie resocjalizacji,
d) czy wyraża chęć podjęcia pracy,
e) ogólna ocena zachowania skazanego w trakcie odbywania kary dokonana przez kierownika danej jednostki penitencjarnej.

Czy wniosek podlega opłacie?

Tak, opłata sądowa od wniosku wynosi 45,00 zł. Opłatę można wpłacić na rachunek bankowy sądu, do którego wniosek jest kierowany, bądź też dokonać opłaty w kasie sądu.

Jaki jest okres próby przy warunkowym zwolnieniu?

Czas pozostałej do odbycia kary będzie stanowić dla Ciebie okres próby. Czas ten nie może jednak być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat.

Dla skazanego w warunkach recydywy lub za uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej okres próby wynosi minimum 3 lata.

W przypadku warunkowego zwolnienia z orzeczonej kary dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat.

Co powinienem zrobić po opuszczeniu zakładu karnego?

Sąd orzekając o warunkowym zwolnieniu zobowiązuje skazanego do wykonywania określonych obowiązków, które nałożył. Poza stosowanym dozorem kuratora, może to być np. nakaz powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.

Skazany powinien zgłosić się do kuratora sądowego, sądu rejonowego, w którego okręgu będzie mieszkał. Trzeba to zrobić w ciągu 7 dni od zwolnienia. Musi też przestrzegać ustalonych szczegółowo z kuratorem zasad dozoru. Może to być np. obowiązek zgłaszania się w określonych przez kuratora terminach i udzielania wyjaśnień, co do przebiegu okresu próby.

Gdy jeszcze nie rozpocząłeś odbywania kary pozbawienia wolności, możesz skorzystać z odroczenia jej wykonania.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: