12 lipca 2021
Karny

Zasadą jest, że orzeczona kara pozbawienia wolności powinna zostać wykonana niezwłocznie, po uprawomocnieniu wyroku skazującego. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności pozwala, przy spełnieniu pewnych warunków na przeciągnięcie w czasie, konieczności odbycia kary. Jakie są przepisowe wymogi do udzielenia przez Sąd Penitencjarny skazanemu „odroczki”, dowiesz się z dzisiejszego wpisu.

Gdzie należy złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Wniosek należy złożyć do tego sądu, który wydał wyrok w I instancji tj. Sądu Rejonowego lub Sądu Okręgowego.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć sam skazany lub jego obrońca. Co szczególnie istotne, o odroczenie wykonania kary mogą ubiegać się wyłącznie osoby przebywające na wolności! Wniosku takiego nie mogą złożyć skazani, którzy już rozpoczęli odbywanie kary pozbawienia wolności. Tym przysługuje wniosek o przerwę w wykonaniu kary.

Przepisy przewidują dwa rodzaje przesłanek uzasadniających odroczenie – obligatoryjne, które sąd musi uwzględnić, oraz fakultatywne podlegające ocenie sądu.

Obligatoryjne przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Sąd ma obowiązek odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, w wypadku:
1) choroby psychicznej lub
2) innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary.

Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia.

Odroczenie następuje na czas nieokreślony, a wyznacza go granica „ustania przeszkody” uniemożliwiającej rozpoczęcie odbywania kary.

Fakultatywne przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli:

1) natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego i jego rodziny zbyt ciężkie skutki,
2) liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Należy przez to rozumieć sytuację tzw. przeludnienia zakładów karnych, to znaczy, gdy powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3m2.

Jak rozumieć pojęcie „zbyt ciężkich skutków”?

Przykładowe okoliczności, które pociągnęłyby „zbyt ciężkie skutki dla skazanego„:

1) zakończenie kuracji leczniczej;
2) zdanie ważnych egzaminów kończących cykl nauki;
3) załatwienie bardzo ważnej sprawy majątkowej;
4) dokończenie ważnej dla skazanego pracy, np. tymczasowej umowy o dzieło, prac polowych, prac związanych z budową domu itp.;
5) chorobę skazanego, inną niż wymagająca obligatoryjnego odroczenia wykonania kary;
6) wydarzenie losowe, wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki.

Przykładowe okoliczności, które pociągnęłyby „zbyt ciężkie skutki dla rodziny skazanego”:

1) choroby członka rodziny, wymagającego opieki, którą może zapewnić tylko skazany;
2) okresowego pozostawania rodziny skazanego bez środków do życia;
3) wiek lub kalectwo członków rodziny skazanego, z którymi wspólnie zamieszkuje lub którymi się opiekuje, zaś opieki tej zaś nie mogą zapewnić inne osoby;
4) starania skazanego o pozostawienie dzieci pod właściwą opieką lub o umieszczenie chorego członka rodziny w szpitalu.

Czas trwania odroczenia.

Sąd przy zaistnieniu przesłanek fakultatywnych może odroczyć, nawet kilkukrotnie, wykonanie kary pozbawienia wolności, jednak łącznie, maksymalnie na okres do 1 roku. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Przy przesłankach fakultatywnych sąd nie odracza bezterminowo, do czasu ustania przeszkody, lecz terminowo.

Przesłanki negatywne fakultatywnego odroczenia wykonania kary.

Sąd nie może orzec odroczenia wykonania kary, pomimo zaistnienia przesłanek fakultatywnych:

1) gdy skazany dopuścił się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia,
2) jeżeli skazanie nastąpiło w warunkach recydywy,
3) wobec osób, które z popełnienia przestępstwa uczyniły sobie stałe źródło dochodu lub popełniły przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
4) w stosunku do osób skazanych za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego (np. zgwałcenie, pedofilia i kazirodztwo), które zostały popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Dodatkowe obowiązki, które może nałożyć sąd na skazanego.

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do:

1) podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,
2) zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu,
3) poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Czy wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności podlega opłacie?

Tak, opłata sądowa od wniosku wynosi 80,00 zł. Opłatę można wpłacić na rachunek bankowy sądu, do którego wniosek jest kierowany, lub dokonać opłaty w kasie sądu.

Odwołanie odroczenia wykonania kary.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności sąd może odwołać:

1) w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone,
2) gdy skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone,
3) jeżeli skazany rażąco narusza porządek prawny,
4) powodu niewykonywania przez skazanego, nałożonych przez sąd obowiązków.

Jakie możliwości przysługują Ci, jeżeli odbywasz już karę pozbawienia wolności? Być może będzie Ci przysługiwać:
1) przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności (wkrótce link)
2) mozliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: