8 marca 2021
Cywilny

Komornik – mityczna nazwa zawodu, która u dłużników wzbudza strach i grozę, a u wierzycieli ulgę i nadzieję. Jak jest naprawdę? Kim, w systemie prawa, jest komornik, w jaki sposób działa i jakie są jego uprawnienia? Kto i w jaki sposób może kontrolować jego działania? Jakie prawa i obowiązki w postępowaniu egzekucyjnym mają wierzyciel i dłużnik?

Wszystkich tych informacji dowiesz się, z mojego nowego blogowego cyklu – „Egzekucja w pigułce”. Tematyka związana z postępowaniem egzekucyjnym jest bardzo szeroka. Zakładam, że wpisów z tej serii będzie przynajmniej kilka, może nawet kilkanaście i mam nadzieję, że po ich lekturze posiądziesz podstawową wiedzę o egzekucji. Zapraszam !

Zacznę od wstępnej uwagi. Nie będę się prawniczo rozpisywał, że jest komornik funkcjonariuszem publicznym i podawał sterty przepisów do tego. Chcę żebyś, nie będąc prawnikiem, nie musiał czytać tego wpisu z przepisami w ręku. Postaram się wyjaśnić to wszystko w miarę prosto tak byś poznał swoje obowiązki ale i uprawnienia, w toku postępowania egzekucyjnego.

Tak więc kim jest komornik ?

Przepisy wskazują, że sprawy egzekucyjne należą do sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Komornik jest więc bardzo ważną osobą działającą w obszarze tzw. wymiaru sprawiedliwości. Można uprościć ten schemat: sędziowie wydają wyroki, a komornicy wyroki te egzekwują w drodze przymusu. Komornikiem to osoba działająca na podstawie i w granicach przepisów prawa, która przymusowo egzekwuje należną wierzycielowi kwotę od dłużnika. Komornik nie zajmuje się jednak wyłacznie egzekucją pieniędzy. O tym jednak przeczytasz w innych wpisach.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Przepisy określają trzy sposoby wszczęcia postępowania egzekucyjnego:

1) na wniosek,
2) z urzędu (przez sąd – np. sprawy o zapłatę grzywny tzw. KMS)
3) na żądanie uprawnionego organu.

Co jest potrzebne do wszczęcia egzekucji?

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi, wierzyciel musi złożyć, najczęściej do komornika, wniosek o wszczęcie egzekucji.

Forma wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wniosek, o którym mowa można złożyć na piśmie (zwykłe pismo lub na urzędowym formularzu) albo ustnie do protokołu – do tego organu egzekucyjnego, który jest właściwy do przeprowadzenia czynności egzekucyjnych.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku dołącza się tytuł wykonawczy, który stanowi podstawę prowadzenia egzekucji.

Tytułem wykonawczym nazywamy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Rodzaje tytułów egzekucyjnych:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Czym jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności – sąd wydaje postanowienie, w którym stwierdza, że określony tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji. W razie potrzeby sąd oznacza również zakres klauzuli. Może się zdarzyć, że klauzula zostanie nadana tylko na część kwoty objętej wyrokiem, lub na określoną (spośród kilku) osobę zobowiązaną do zapłaty.

Pieczęć klauzuli wykonalności nabija się ponadto na tytule egzekucyjnym. Wówczas tytuł egzekucyjny przekształca się w tytuł wykonawczy.

Poniżej będę wstawiał linki do kolejnych „egzekucyjnych” artykułów, które będą się pojawiały na moim blogu.

Przyłączenie wierzyciela do egzekucji z nieruchomości dłużnika.
Skarga na czynności komornika.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: