19 listopada 2020
Cywilny

Zawód komornika często postrzegany jest, jako zawód dość niewdzięczny. Z punktu widzenia dłużnika, komornik jest tym złym, który go ściga. Z kolei dla wierzyciela komornik bywa ostatnią szansą i nadzieją na odzyskanie, należnej mu, wierzytelności.

Przecież każdy, komu należą się pieniądze, chciałby je odzyskać prawda?

Niestety czasami działania komornika przekraczają granice prawem dozwolone, czasem dokonuje on czynności, których dokonać nie powinien. A czasami nie dokonuje czynności, których powinien dokonać, w celu odzyskania pieniędzy wierzyciela. Jakie działanie prawne przysługuje w takiej sytuacji?

Takim działaniem jest skarga na czynności komornika.

Na czynności komornika przysługuje do sądu rejonowego skarga. Skarga przysługuje również na zaniechania przez komornika dokonania czynności.

Gdzie wnosi się skargę na czynności komornika?

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. 

Jaki sąd rozpoznaje skargę na czynności komornika?

Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

W jakim terminie należy złożyć skargę?

Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia:

dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona,
zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone,
powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności – w przypadku braku zawiadomienia.

Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Kto może złożyć skargę?

Skargę może złożyć strona (wierzyciel lub dłużnik), lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Co musi zawierać taka skarga?

Skarga na czynność komornika powinna między innymi zawierać:

oznaczenie sądu, przy którym działa komornik,
wskazanie komornika, którego czynność skarżymy,
określenie stron postępowania egzekucyjnego (dłużnik, wierzyciel),
sygnaturę sprawy, pod którą prowadzona jest egzekucja (GKm, KMP, KMS),
podpis osoby wnoszącej skargę,

Wnoszona skarga powinna również:

określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano,
zawierać żądanie określonego działania, które ma podjąć sąd np. wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności,
zawierać uzasadnienie.

Czy skarga podlega opłacie?

Tak, od 1 stycznia 2019 r. skargę na komornika opłaca się kwotą 50,00 zł. Opłaty dokonuje się na rachunek sądu właściwego do rozpoznania skargi.

Czy skargę trzeba wnieść na urzędowym formularzu?

Nie ma takiego przymusu. Niemniej istnieje możliwość wniesienia skargi na czynności komornika na urzędowym formularzu.

W jakim terminie sąd rozpozna moją skargę?

Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, albo przyczyn jej zaniechania. Następnie komornik przekazuje skargę wraz z aktami sprawy do właściwego sądu. Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia.

Czy skargę zawsze rozpozna sąd?

Komornik może również w całości skargę uwzględnić. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. W takim wypadku nie nadaje się skardze dalszego biegu – nie przekazuje się jej do sądu.

Uwaga! Samo wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności. Dopiero sąd może zawiesić postępowanie lub wstrzymać dokonanie czynności.

Inną możliwością zwalczania egzekucji jest złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: