10 stycznia 2020
Karny

Dowiedziałeś się, czym jest tymczasowe aresztowanie, kiedy się je stosuje oraz jak rozumieć obawę ukrywania się i ucieczki. Informacje ogólne o tymczasowym aresztowaniu opisałem także tutaj.
Z tego artykułu dowiesz się jakie jeszcze są przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie – obawa matactwa.

Kolejną z podstaw do zastosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego jest obawa matactwa.

Co to jest matactwo?

Można skrótowo wskazać, że jest to podejmowanie działań mających na celu utrudnianie postępowania karnego.

Jakie zachowanie może być uznane za matactwo?

Przede wszystkim nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań lub do zmiany wcześniej złożonych zeznań. Za matactwo uważane jest także nakłanianie współoskarżonych do złożenia innych niż dotychczas wyjaśnień.

Zachowanie takie musi być bezprawne. Oznacza to, że jeżeli korzystasz z praw Ci przysługujących to takie działanie matactwem nie jest.

Co ważne – wystarczy sama obawa, ze takie działanie zamierzasz podejmować.

Obawa ta musi być jednak realna i konkretna. Musi wynikać z Twojego dotychczasowego zachowania. Dotyczy to okresu przed popełnieniem przestępstwa jak i po jego popełnieniu. Nie może być to domniemanie lub przypuszczenie, że tak się będziesz zachowywał. Co więcej, realność i konkretność obawy powinna wynikać z zebranych dowodów.

Co może jeszcze być uznane za utrudnianie postępowania karnego?

Właściwie każde Twoje zachowanie, którego celem jest właśnie doprowadzenie do zakłócenia toku postępowania. Działaniem takim będzie utrudnianie zbierania dowodów (ale tylko w sposób bezprawny), fałszowanie dowodów lub ich niszczenie, namawianie świadków, aby się nie stawiali na wezwanie.

WAŻNE: To, że nie przyznałeś się do popełnienia czynu lub odmówiłeś odpowiedzi na pytania nie jest utrudnianiem postępowania. Pamiętaj, że jako podejrzany nie masz obowiązku dostarczania dowodów przeciwko sobie.

Do uznania, że istnieje obawa matactwa nie jest także wystarczające samo przypisanie ci działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Nawet gdy zachodzi obawa, że bezprawnie będziesz utrudniał postępowanie karne nie musi być stosowany tymczasowy areszt. Zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania można również przez stosowanie innych środków zapobiegawczych np. dozoru policji lub zabezpieczenia majątkowego.

Tymczasowe aresztowanie – groźba surowej kary.

Czy sama groźba surowej kary wystarcza aby mnie tymczasowo aresztować?

Tak. Jeżeli zarzucono Ci czyn, który jest zbrodnią. Zbrodnią jest czyn, za który Sąd może Cię skazać na nie mniej niż trzy lata pozbawienia wolności. Czyli od trzech lat w górę. Sytuacja taka dotyczy także występków. Jednak tylko tych występków gdzie górna granica kary wynosi co najmniej 8 lat / np. gwałt ale też czynna napaść na funkcjonariusza policji /.

Podstawą do zastosowania tymczasowego aresztu może być też skazanie Cię przez sąd w pierwszej instancji na karę nie niższą niż trzy lata.

Czy w takiej sytuacji tymczasowy areszt stosowany jest „z automatu”?

Absolutnie nie!

Przede wszystkim musi istnieć duże prawdopodobieństwo, że popełniłeś przestępstwo. Prawdopodobieństwo musi wynikać ze zgromadzonych dowodów.

Drugim podstawowym warunkiem musi być cel Twojego tymczasowego aresztowania. Musi istnieć realna i konkretna obawa, że będziesz utrudniał postępowanie karne. Ta obawa również musi być uzasadniona i powinna wynikać z Twojego dotychczasowego zachowania. Nie wystarczy tylko domniemanie, że tak możesz się zachować.

Pamiętaj! Aresztować cię można tylko dla określonego celu – tym celem jest zapewnienie prawidłowego, niezakłóconego toku postępowania karnego.

Nie jest zatem prawdą, że automatycznie sąd musi wobec Ciebie zastosować tymczasowy areszt gdy tylko Prokurator tego chce.

Tymczasowe aresztowanie jest także niemożliwe jeżeli istnieją przesłanki, którego uniemożliwiają jego stosowanie. Tak zwane przesłanki negatywne np. możliwość wywołania wyjątkowo ciężkich skutków dla Twojej rodziny.

Jak długo może trwać tymczasowy areszt i kto może go przedłużać?

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: