27 stycznia 2020
Cywilny

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Podstawą do takiego wypowiedzenia może być przyczyna leżąca po stronie pracownika – tj. jego wina. Może też wypowiedzieć umowę bez zawinienia pracownika.

Co należy rozumieć pod pojęciem wina pracownika?

Wina pracownika może zaistnieć wyłącznie w trzech przypadkach:

a) ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych,
b) popełnienia przez pracownika, w czasie trwania umowy, przestępstwa,
c) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W jakim terminie pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Uprawnienie pracodawcy do rozwiązania umowy w tym trybie kończy się z upływem miesiąca liczonego od daty uzyskania przez pracodawcę informacji o zaistnieniu okoliczności, które uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika. Jeżeli pracodawca termin ten przekroczy, rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie nie wywiera żadnych skutków prawnych.

Co ważne, pracodawca nie ma obowiązku wysłuchiwać pracownika, jeżeli ten chce usprawiedliwić swoje postępowanie. Nie musi też wcześniej powiadamiać pracownika o zamiarze wypowiedzenia umowy w tym trybie.

W ocenie, czy pracodawca zachował się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powyższego trybu rozwiązania umowy o pracę, pomoże Ci Twój adwokat, z którego wiedzy i doświadczenia zawsze możesz skorzystać.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: