28 stycznia 2020
Cywilny

Z zachowaniem pracownika, polegającym na ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych, mamy do czynienia wtedy, kiedy swoim działaniem lub zaniechaniem narusza on interes pracodawcy. Zachowanie pracownika musi być zawinione w rozumieniu złej woli pracownika lub oparte na rażącym niedbalstwie w wykonywaniu jego obowiązków. Oceny zachowania się pracownika dokonuje się z uwzględnieniem naruszenia jego podstawowych obowiązków, naruszenia interesów pracodawcy, a nawet zagrożenia tych interesów.

Jako najczęstsze przyczyny uzasadniające taki sposób rozwiązania umowy o pracę można wskazać:
1) opuszczenie pracy bez zezwolenia pracodawcy,
2) niewłaściwe zachowanie się pracownika w miejscu pracy polegające na zakłócaniu pracy innym pracownikom,
3) przywłaszczenie mienia pracodawcy – nie ma znaczenia przy tym, czy czyn ten jest przestępstwem, czy jest wykroczeniem.

Możliwość rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości pracownika.

Stawienie się do pracy lub wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwości, również pozwala pracodawcy wypowiedzieć umowę. Należy pamiętać, że badania trzeźwości pracownika może dokonać tylko organ uprawniony do przeprowadzania badania (w szczególności: Policja, Straż Miejska). Badania takiego nie ma prawa wykonywać pracownik ochrony, pracownik portierni itp. Przepisy nie zabraniają jednakże pracodawcy możliwości wykazania stanu nietrzeźwości pracownika np. przy pomocy zeznań innych pracowników, nagrań z monitoringu wskazujących na zachowanie się pracownika itp.

Dodatkowa praca na zwolnieniu lekarskim a wypowiedzenie umowy o pracę.

Należy pamiętać, iż każdy przypadek związany z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia, winien być rozpatrywany indywidualnie. Takie zachowanie (dodatkowa praca na zwolnieniu) może uzasadniać wypowiedzenie umowy w omawianym trybie, ale nie musi. W większości przypadków rozwiązanie umowy będzie w takiej sytuacji uzasadnione. Takie zachowanie pracownika narusza bowiem interes pracodawcy, a także podstawowy obowiązek pracownika polegający na świadczeniu pracy. Wykonywanie pracy podczas trwania zwolnienia lekarskiego może nie stanowić ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, wtedy gdy wykonywana praca nie będzie sprzeczna z zaleceniami lekarskimi.

Prawidłowość, dokonanej przez pracodawcę oceny zachowania się pracownika, może zbadać sąd. Masz prawo nie zgodzić się z oceną pracodawcy i w odpowiednim czasie doprowadzić do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Sąd może nie podzielić stanowiska Twojego pracodawcy. Wówczas może uznać, że doszło do niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim przypadku przysługują ci określone prawem roszczenia wobec pracodawcy.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: