29 kwietnia 2022
Karny

W poprzednich wpisach opisałem zasady obowiązujące przy wymierzeniu kary grzywny, jak również możliwości rozłożenia płatności grzywny na raty.

Wyrokiem karnym możesz zostać również zobowiązany do zapłaty określonych środków finansowych, na wskazany cel. W niektórych sytuacjach sąd ma „związane ręce” i obligatoryjnie taki finansowy obowiązek musi na Ciebie nałożyć. Świadczenie to jest tzw. środkiem karnym, orzekanym obok kary głównej.

Świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Co to jest? Jest to Fundusz, z którego środki winny być przeznaczane m. in. na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Dysponentem tego Funduszu jest Minister Sprawiedliwości. Z tego powodu nazywany jest czasem „Funduszem Sprawiedliwości”. Nie mnie oceniać jak ów minister, w ostatnich latach, tymi środkami dysponuje. Oceny, wcale nie pozytywnej, dokonała Najwyższa Izba Kontroli i jest ona zawarta w publicznie udostępnionym protokole kontroli.

Niemniej jednak sąd, w przypadku stwierdzenia popełnienia niektórych przestępstw, musi orzec świadczenie pieniężne na rzecz tego Funduszu.

Dotyczy to przestępstw:

prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

– tzw. odpowiedzialności dyspozytora dopuszczającego do ruchu pojazd mechaniczny, który jest niesprawny i zagraża bezpieczeństwu w ruchu lądowym,

– osoby, która w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego wykonuje czynności związane bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu pojazdów.

Oczywiście najczęściej do czynienia mamy z pierwszym wskazanym przypadkiem.

Sąd ma „widełki”w zakresie orzekania wysokości świadczenia. Musi orzec minimum 5 000,00 zł, a może maksimum 60 000,00 zł. 

Uwaga! W przypadku niektórych innych przestępstw, najczęściej popełnionych w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, minimalna wysokość tego świadczenia wynosi 10 000,00 zł. Kwota maksymalna pozostaje bez zmian.

Czy płatność świadczenia na rzecz tego Funduszu można rozłożyć na raty?

Taka możliwość istnieje. W tym celu musisz złożyć do Sądu stosowny wniosek.

Twój wniosek o rozłożenie płatności świadczenia na raty zostanie rozpoznany pozytywnie, jeżeli z okoliczności sprawy wynikało będzie, że natychmiastowa spłata tego świadczenia wywoływałaby dla Ciebie lub Twojej rodziny zbyt ciężkie skutki.

Sąd będzie ustalał jaka jest Twoja sytuacja majątkowa, a następnie analizował, czy biorąc pod uwagę sytuację materialną masz realną możliwość jednorazowej spłaty całej należności jednorazowo. Dla oceny sytuacji majątkowej istotne będą dla Sądu np. informacje o stanie zarobków oraz Twoim stanie majątkowym. Znaczenie będzie miała także ilość i wartość posiadanych ruchomości np. samochodów oraz nieruchomości – domów.

Kolejną czynnością Sądu będzie ustalenie sytuacji majątkowej całej Twojej rodziny. Sąd bierze tutaj pod uwagę stan rodzinny, ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ilość osób pozostających na Twoim utrzymaniu oraz dochody wszystkich członków rodziny. Bierze się pod uwagę również Twoje możliwości zarobkowe a nie tylko faktyczne zarobki. Oznacza to, że Sąd może uznać, dla potrzeb dokonywanej oceny, iż możesz wykonywać pracę pomimo tego, że aktualnie nie pracujesz.

Ważne! Przy ustalaniu sytuacji majątkowej i rodzinnej Sąd bierze również pod uwagę istniejące zobowiązania alimentacyjne, czy też inne zobowiązania cywilnoprawne np. rentowe.

Bez wątpienia wpływają one bowiem na możliwości realizacji jednorazowej spłaty świadczenia.

Dopiero po dokonaniu wskazanych wyżej ustaleń, Sąd ocenia czy jednorazowa spłata świadczenia nie pociągnie za sobą „zbyt ciężkich skutków” dla Ciebie lub Twojej rodziny. Pojęcie to jest bardzo nieostre. Ocena czy skutki takie zaistniały i ich charakter jest „ciężki” pozostaje w gestii swobodnej, ale nie dowolnej, oceny Sądu.

Ważne! Składając wniosek o rozłożenie płatności świadczenia na raty powinieneś szczegółowo opisać swoją sytuację rodzinną oraz finansową. Musisz brać pod uwagę całą rodzinę. Dobrze jest do wniosku dołączyć umowy o pracę, swoją i członków rodziny, oraz dokumenty potwierdzające zobowiązania. Do zobowiązań należa np. alimenty, ale również koszty związane z utrzymaniem rodziny. Będą to np. rachunki za energię elektryczna, ogrzewanie, opłaty związane z nauką dzieci itp.

Na jaki okres można rozłożyć płatność świadczenia?

Płatność można rozłożyć na okres maksymalnie 1 roku. W składanym wniosku wskaż sądowi, na ile rat chciałbyś rozłożyć płatność. Raty nie muszą być równe. Jeżeli osiągasz większe dochody w miesiącach letnich np. pracując dodatkowo na budowie, to raty w tych miesiącach mogą być wyższe.

Co zrobić jeżeli decyzja sądu jest negatywna?

Na postanowienie sądu w przedmiocie rozłożenia płatności świadczenia na raty przysługuje zażalenie. Należy z tego prawa skorzystać.

Uwaga: Wniosek o rozłożenie płatności na raty możesz złożyć osobiście. Wniosek, w Twoim imieniu, może złożyć również Twój adwokat. Dobrze uzasadniony wniosek to, co najmniej, połowa sukcesu.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: