15 kwietnia 2022
Karny

Grzywna jest jedną z kar, wymierzanych przez Sąd, w przypadku uznania danej osoby za winną popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Grzywna może być, w przypadku popełnienia przestępstwa, w zależności od jego rodzaju, wymierzona samoistnie lub też razem z karą pozbawienia wolności. W przypadku wykroczenia / także w zależności od jego charakteru / może być wymierzona samoistnie lub razem z karą aresztu.

Jaki może być wymiar kary grzywny?

Grzywna, w jej podstawowych formach, za przestępstwo może być wymierzona:

– samoistnie – najniższa stawka dzienna to 10 zł, a najwyższa 2.000 zł, z tym, że minimalna ilość stawek to 10, zaś maksymalna ilość to 540 stawek. Jak z powyższego wynika grzywna może być wymierzona w widełkach od 100 zł do 1.080.000 zł,

– kumulatywnie / razem z karą pozbawienia wolności / – w takim samym wymiarze, jak wskazałem wyżej.

Grzywna za wykroczenie mieści się w widełkach od 20 zł do 5.000 zł.

O zasadach obowiązujących przy ustalaniu wartości stawki grzywny pisałem w jednym z poprzednich wpisów.

Wymiar kary grzywny może być zatem bardzo finansowo bolesny, zarówno dla skazanego jak i jego rodziny.

Czy płatność grzywny można rozłożyć na raty?

Przepisy prawa karnego wykonawczego pozwalają na rozłożenie płatności grzywny na raty. Decyzja taka może być jednakże podjęta w wyjątkowych przypadkach.

Jakie są podstawy do rozłożenia płatności grzywny na raty?

Wniosek o rozłożenie płatności grzywny na raty zostanie rozpoznany pozytywnie, jeżeli z okoliczności sprawy wynikało będzie, ze natychmiastowa spłata grzywny wywoływałaby dla Ciebie lub Twojej rodziny zbyt ciężkie skutki.

W pierwszej kolejności zatem analizie będzie podlegała Twoja sytuacja majątkowa. Tym samym ustalenie, czy biorąc pod uwagę sytuację materialna masz realną możliwość jednorazowej spłaty całej orzeczonej wobec Ciebie grzywny. Dla oceny sytuacji majątkowej istotne będą np. informacje o stanie zarobków oraz stanie majątkowym. Informacje te ujawniłeś już w trakcie pierwszego przesłuchania, a znajdą odzwierciedlenie w protokole sporządzanym z tej czynności. Znaczenie będzie miała też ilość i wartość posiadanych ruchomości np. samochodów oraz nieruchomości – domów.

W dalszej kolejności ustalana będzie sytuacja majątkowa całej Twojej rodziny.

Sąd bierze tutaj pod uwagę stan rodzinny: ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ilość osób pozostających na Twoim utrzymaniu oraz dochody wszystkich członków rodziny. Brane pod uwagę są również Twoje możliwości zarobkowe, co oznacza, że Sąd może uznać, dla potrzeb dokonywanej oceny, iż możesz wykonywać pracę pomimo tego, że aktualnie nie pozostajesz w zatrudnieniu.

Uwaga! Przy ustalaniu sytuacji majątkowej i rodzinnej Sąd bierze również pod uwagę istniejące zobowiązania alimentacyjne, czy też inne zobowiązania cywilnoprawne np. rentowe. Bez wątpienia wpływają one bowiem na możliwości realizacji jednorazowej spłaty grzywny.

Dopiero po dokonaniu wskazanych wyżej ustaleń, Sąd dokonuje oceny, czy jednorazowa spłata grzywny nie pociągnie za sobą „zbyt ciężkich skutków” dla Ciebie lub Twojej rodziny. Pojęcie to jest bardzo nieostre i ocena czy skutki takie zaistniały i ich charakter jest „ciężki”. Pozostaje w gestii swobodnej, ale nie dowolnej, oceny Sądu.

Ważne! Składając wniosek o rozłożenie płatności grzywny na raty powinieneś szczegółowo opisać swoją sytuację rodzinną oraz finansową. Chodzi o sytuację całej rodziny. Dobrze jest do wniosku dołączyć umowy o pracę, swoją i członków rodziny, dokumenty potwierdzające zobowiązania np. alimentacyjne, ale również dokumenty obrazujące wysokość kosztów związanych z utrzymaniem rodziny np. rachunki za energię elektryczna, ogrzewanie, opłatę związane z nauką dzieci itp.

Uwaga! Jeżeli Sąd uzna, że pieniądze, uzyskane w wyniku przestępstwa, są ukrywane, to nie wyda pozytywnej decyzji.

W takim postępowaniu Sąd bada także, czy w ogóle istnieje realna możliwość, że raty te będą spłacane.

Na jaki okres można rozłożyć płatność grzywny?

Płatność grzywny, co do zasady, można rozłożyć na raty mieszczące się w jednym roku. Rok ten liczy się od dnia wydania pierwszego postanowienia w sprawie. Gdy składasz wniosek, wskaż sądowi, na ile rat chcesz rozłożyć grzywnę i w jakich okresach będzie ona płatna. Raty grzywny nie muszą być równe. Jeżeli osiągasz większe dochody w miesiącach letnich np. pracując dodatkowo na budowie, to raty w tych miesiącach mogą być wyższe.

Istnieje również możliwość rozłożenia  płatności grzywny na okres do 3 lat. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Przykładem może być konieczność dojścia do sprawności fizycznej po wypadku, i po rekonwalescencji mozliwość podjęcia pracy zezwalającej na spłatę grzywny.

Jednym z przypadków zezwalających Sądowi na wskazanie  dłuższego okresu do spłaty grzywny jest jej wysokość.  Wysokości tej nie określono kwotowo. Musi być ona „znaczna”. Oceny „znaczności” orzeczonej grzywny, dokonuje Sąd w kontekście całości sytuacji rodzinnej i materialnej skazanego. Dla jednej osoby znaczną grzywną będzie bowiem kwota 20.000 zł, zaś dla drugiej kwota 100.000 zł.

Co zrobić jeżeli decyzja Sądu jest negatywna?

Na postanowienie Sądu w przedmiocie rozłożenia płatności grzywny na raty przysługuje zażalenie. Należy z tego prawa skorzystać.

Uwaga: Wniosek o rozłożenie płatności grzywny na raty możesz złożyć osobiście. Może złożyć taki wniosek, w Twoim imieniu, również Twój adwokat. Dobrze uzasadniony wniosek, to co najmniej połowa sukcesu.

Generalnie należy stwierdzić, iż Sądy często uwzględniają wnioski o rozłożenie grzywny na raty. Podstawą do pozytywnego rozłożenia płatności jest bardzo szczegółowe uzasadnienie takiego wniosku. Należy mieć także na uwadze, że brak płatności grzywny może skutkować zamienieniem jej na karę pozbawienia wolności.

Ważne! Sąd może odwołać rozłożenie płatności grzywny na raty. Okoliczności, które mogą stanowić podstawę do wydania takiej decyzji, opiszę w odrębnym wpisie.   

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: