1 marca 2021
Spadkowy

Wspominałem już, w pierwszym moim blogowym wpisie na temat spadków, czym jest przyjęcie i odrzucenie spadku, czym jest spadek i kiedy się otwiera.

Krótko przypomnę, na potrzeby dzisiejszego wpisu, że na odrzucenie spadku, mamy sześć miesięcy, od chwili powzięcia wiadomości o tym, że jesteśmy do spadku powołani. Termin ten może, lecz nie musi być liczony od otwarcia spadku. To samo dotyczy odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Zasadą jest, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, składa się ustnie przed notariuszem lub przed sądem. Z przyjęcia takiego oświadczenia sporządzny jest protokół.

Czynności prawnej, jaką jest złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, nie musisz jednakże dokonywać osobiście. Oświadczenie może w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik.

Udzielenie pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wymaga zachowania formy pisemnej. Bez zachowania tej formy, pełnomocnictwo jest nieważne.

Treść pełnomocnictwa.

W udzielonym pełnomocnictwie trzeba jasno i wyraźnie określić treść czynności prawnej, której dokona za nas pełnomocnik. Oznacza to, że musisz wyraźnie wskazać czy upoważniasz pełnomocnika do przyjęcia spadku (wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza) czy też do odrzucenia spadku. Nie można upoważnić pełnomocnika ogólnie „do złożenia oświadczenia spadkowego” lub „do przyjęcia lub odrzucenia spadku”. To nie pełnomocnik decyduje o treści oświadczenia swojego mocodawcy. Zadaniem pełnomocnika jest jedynie ujawnienie jasno określonej woli mocodawcy.

Forma pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo musi zostać sporządzone w formie pisemnej z urzędowo poświadczonym podpisem. Oznacza to, że podpisujesz się pod treścią pełnomocnictwa w obecności uprawnionego organu, który potwierdza własnoręczność podpisu. Takim organem jest na przykład notariusz.

Poświadczenie podpisu przez organy jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe tylko, gdy mocodawca nie może samodzielnie się podpisać. Organami tymi są wójt (burmistrz lub prezydenta miasta), starosta lub marszałek województwa.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem mogą być członkowie najbliższej rodziny. Mogą to być dzieci, małżonek, rodzice, rodzeństwo. Oprócz tych osób pełnomocnikiem do przyjęcia lub odrzucenia spadku można ustanowić również adwokata.

Treść oświadczenia woli.

Składane oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać następujące elementy:

1) imię i nazwisko spadkodawcy,
2) data i miejsce jego śmierci,
3) miejsce jego ostatniego zamieszkania,
4) tytuł powołania do spadku (z ustawy czy na podstawie testamentu),
5) treść złożonego oświadczenia,
6) wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych,
7) wskazanie wszelkich testamentów, nawet gdy uważamy je za nieważne,

Pełnomocnictwo powinno obejmować wskazane treści.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: