20 listopada 2020
Cywilny

Powództwa przeciwegzekucyjne.

Dowiedziałeś się już poprzedniego wpisu, w jaki sposób walczyć z komornikiem, który działa w sposób niewłaściwy. Skarga na czynności komornika, nie jest jednak jedyną możliwością obrony dłużnika lub innej osoby, przed postępowaniem egzekucyjnym. Inną drogą walki z postępowaniem egzekucyjnym jest tak zwane powództwo przeciwegzekucyjne. 

Istnieją dwa rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych. Pierwsze to tzw. powództwo opozycyjne, które może wnieść dłużnik. Drugim jest powództwo ekscydencyjne, które składa osoba trzecia, która nie jest dłużnikiem.

Powództwo opozycyjne.

Powództwo opozycyjne jest powództwem o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, który stanowi podstawę prowadzonej przez komornika egzekucji. Warunkiem niezbędnym dla złożenia tego powództwa jest więc istnienie tytułu wykonawczego.

Tytułem wykonawczym nazywamy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Tytułem egzekucyjnym może być np. wyrok, postanowienie czy nakaz zapłaty wydany przez sąd, zawarta sądownie ugoda czy akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji.

Powództwo przeciwegzekucyjne przysługuje, gdy:

dłużnik przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności.

Na przykład, gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo, gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście (np. cesja);

– po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, możesz oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia czy przedawnienia;

małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 kpc, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Powództwo ekscydencyjne.

Powództwo ekscydencyjne, jest drugim rodzajem powództwa przeciwegzekucyjnego. Przysługuje ono osobie trzeciej i jest jej środkiem obrony w chwili, gdy naruszane są jej prawa materialne.

Jeżeli komornik zajmie należące do Ciebie przedmioty, a nie jesteś dłużnikiem, możesz domagać się ich zwolnienia z egzekucji.

Który sąd jest właściwy do wniesienia powództwa?

Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało już wszczęte to właściwym sądem jest sąd, w którego okręgu prowadzone jest aktualnie postępowanie egzekucyjne.

Natomiast, jeśli do wszczęcia egzekucji jeszcze nie doszło, pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego albo osoby prawnej.

Zwykle sądem rzeczowo właściwym będzie sąd rejonowy, jednak dla wartości przedmiotu sporu powyżej 75000,00 zł właściwym sądem będzie sąd okręgowy.

Powództwo przeciwegzekucyjne podlega opłacie sądowej.

Wysokość opłaty sądowej zależy od wartości przedmiotu sprawy. Dla poszczególnych wartości opłatę uiszcza się:
1)do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2)ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3)ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4)ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5)ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6)ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7)ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Przy wartości ponad 20 000 złotych opłata wynosi 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: