10 sierpnia 2020
Cywilny

Odsetki ustawowe w transakcjach handlowych, jak sama nazwa wskazuje, stosowane są w umowach związanych z transakcjami handlowymi. Transakcje handlowe to najogólniej mówiąc umowy zawierane przez przedsiębiorców, ale także przez osoby wykonujące wolny zawód. Ogólnie mówiąc dotyczy to umów o odpłatne dostarczanie towarów lub świadczenie usług, zawieranych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rodzaj i wysokość przysługujących odsetek ustawowych związanych ze wskazanymi wyżej transakcjami handlowymi.

Możemy wyróżnić dwie podstawowe, najczęściej spotykane, sytuacje.

Sytuacja pierwsza.

Strony transakcji handlowej ustaliły w umowie termin zapłaty za dostawę towarów określając go na 60 dni. Wiedz, że co do zasady termin tak ustalony nie powinien przekraczać 60 dni. W takiej sytuacji przysługują Ci, jako wierzycielowi następujące odsetki:

A. ustawowe zwykłe – kapitałowe – liczone od 31 dnia po spełnieniu świadczenia tj. dostawie towaru czy też świadczeniu usługi i doręczeniu faktury lub rachunku (potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi), ale nie dłużej niż do dnia zapłaty lub określonego dnia wymagalności świadczenia czyli wymaganej zapłaty.

Ponieważ trochę jest to zawiłe postaram się podać przykład:

transakcja została zawarta w dniu 01.07.2020 r. a termin zapłaty strony ustaliły na dzień 31.08.2020 r.
– dostawa towaru nastąpiła w dniu 10.07.2020 r.
– odsetki ustawowe zwykłe – kapitałowe przysługują Ci za okres od dnia 10.08.2020 r. (od 31 dnia po dostawie towaru) do dnia 31.08.2020 r. – ustalonego terminu zapłaty,

Jeżeli jednak otrzymałeś zapłatę w dniu 25.08.2020 r. to te odsetki przysługują Ci tylko za okres od dnia 10.08.2020 r. do dnia 25.08.2020 r.

B. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 01.09.2020 r. do dnia zapłaty w przypadku, gdy nie otrzymałeś zapłaty. 

Sytuacja druga.

Strony transakcji handlowej nie ustaliły w umowie terminu zapłaty, to przysługują Ci, jako wierzycielowi odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych po upływie 30 dni od spełnienia przez Ciebie świadczenia (dostawa towaru lub wykonanie usługi) do dnia zapłaty. Oczywiście, jeżeli wcześniej zapłaty nie otrzymałeś.

Jaka jest wysokość odsetek ustawowych w transakcjach handlowych?

Wysokość tych odsetek obliczamy podobnie jak już wcześniej pisałem.

W pierwszej kolejności ustalamy wysokość tzw. stropy referencyjnej, która na dzień 01.07.2020 r. wynosiła ona 0,1%. Stopa referencyjna jest ustalana uchwałą Rady Polityki Pieniężnej NBP.

– następnie do tej wartości dodajemy 10%.

Zatem na dzień 01.07.2020 r. nasze należne odsetki wynoszą 10,1%. Taka wysokość odsetek będzie obowiązywała w okresie do dnia 31.12.2020 r. Oczywiście mowa jest o wysokości należnych odsetek w stosunku rocznym.

Czytaj więcej o odsetkach ustawowych zwykłych (kapitałowych) oraz o odsetkach ustawowych za opóźnienie.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: