13 stycznia 2023
Cywilny

Małżonkowie bardzo często zakładają wspólne konto w banku. Wychodzą z założenia, że przecież pieniądze przez nich zarobione lub uzyskane z innych, różnych, źródeł stanowią mienie wspólne. I tak najczęściej jest.

Często zdarza się, że komornik, w ramach egzekucji, dokona zajęcia wierzytelności (pieniędzy) z ich wspólnego rachunku bankowego. Takie działanie komornika będzie jednak zgodne z prawem. Jest to możliwe także w sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków posiada długi, a egzekucja skierowana jest wyłącznie przeciwko temu małżonkowi.

Czy komornik ma prawo w takiej sytuacji dokonać zajęcia wierzytelności ze wspólnego konta bankowego ?

Tak, komornik może dokonać takiego zajęcia. Wierzyciel nie musi uzyskiwać klauzuli wykonalności również przeciwko drugiemu małżonkowi – temu, który nie jest dłużnikiem. Dodać należy, że komornik w takim przypadku zajmuje całą wierzytelność, a więc całość środków finansowych znajdujących się na rachunku bankowym. Komornik nie wnika, jaka jest wysokość środków zgromadzonych przez każdego współmałżonka, ani z jakich źródeł są pieniądze. Nie dokonuje jakiegokolwiek podziału tych środków.

Uwaga! Bank w takiej sytuacji przekazuje komornikowi wszystkie środki znajdujące się na rachunku bankowym. To komornik musi przy swoich czynnościach uwzględniać np. kwoty ustawowo wolne od zajęcia.

Ważne! Uzyskanie przez komornika wiedzy, że zajęta wierzytelność znajduje się na wspólnym rachunku bankowym, zobowiązuje go do powiadomienia, o tym fakcie, małżonka dłużnika. Wykonanie tego obowiązku ma na celu umożliwienie obrony małżonkowi, który nie jest dłużnikiem.

Jaką obronę powinien podjąć małżonek, który dłużnikiem nie jest ?

Niestety żadna interwencja podjęta bezpośrednio u komornika nie przyniesie pozytywnego skutku. Małżonek, który nie jest dłużnikiem, jest uprawniony do złożenia powództwa o zwolnienie spod egzekucji środków finansowychpowództwa przeciwegzekucyjnego.

Dotyczy to środków, które nie pochodzą:

1) z pobranego przez małżonka, który jest dłużnikiem wynagrodzenia za pracę,
2) z dochodów uzyskanych przez dłużnika w ramach prowadzonej przez niego innej działalności zarobkowej,
3) uzyskane w ramach przysługujących dłużnikowi, jako twórcy, praw autorskich i pokrewnych,
4) nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika.

Prowadzenie egzekucji ze wspólnego rachunku bankowego małżonków jest jednak ograniczone. Komornik może prowadzić egzekucję wyłącznie do wskazanych wyżej źródeł wpływu pieniędzy. Wierzyciel, w tym przypadku, nie musi uzyskiwać klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi, który nie jest dłużnikiem. Rozszerzenie takiej egzekucji, o inne źródła uzyskiwania pieniędzy, jest jednak możliwe. Konieczne jest jednak uzyskanie przez wierzyciela rozszerzenia klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika.

Obrona poprzez powództwo przeciwegzekucyjne.

Powództwo przeciwegzekucyjne wytacza małżonek, który nie jest dłużnikiem. W takiej sytuacji ciężar przeprowadzenia dowodu spoczywa na nim. To on musi udowodnić, jaka część pieniędzy pozostających na rachunku bankowym jest z egzekucji (prowadzonej w trybie bez nadania przeciwko niemu klauzuli wykonalności) wyłączone.

I tutaj małżonek natrafi na duże przeszkody.

Dlaczego? Dlatego, że bank w żaden sposób nie rozdziela środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. Co więcej, są one wydawane przez każdego z małżonków np. poprzez używanie kart płatniczych. Trudno jest w takiej sytuacji udowodnić, że środki pozostające na rachunku bankowym lub ich część pochodzą ze źródeł uniemożliwiających prowadzenie egzekucji tj. są z tej egzekucji wyłączone i podlegają zwolnieniu.

W przypadku zaistnienia opisywanych okoliczności i trudności z dokonaniem rozgraniczenia środków finansowych, zalecamy skorzystanie z pomocy prawnej.

Ważne! Powództwo przeciegzekucjne okaże się skuteczne w sytuacji, gdy małżonek zaciągający zobowiązanie zrobił to za zgodą współmałżonka. W takiej sytuacji nie można przeprowadzić „bezklauzulowej” egzekucji. Wierzyciel, aby egzekucję prowadzić ze wspólnego rachunku bankowego, musi uzyskać klauzulę wykonalności również przeciwko małżonkowi, który nie jest jego dłużnikiem.

Uwaga! Wskazany w niniejszym wpisie sposób egzekucji z wierzytelności rachunku bankowego znajduje zastosowanie jedynie w razie pozostawania przez małżonków w ustawowej wspólności majątkowej. Dodatkowo nie ma pomiędzy nimi rozdzielności majątkowej.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: