12 marca 2021
Cywilny

Wiesz już, że do wszczęcia postępowania egzekucyjnego potrzebny jest wniosek złożony przez wierzyciela.

Jak wygląda kontrola wniosku złożonego przez wierzyciela? Czy komornik taki wniosek może w ogóle kontrolować, a jeżeli tak to, w jaki sposób? Kiedy komornik może odmówić wszczęcia egzekucji?

Kontrola formalna wniosku o wszczęcie egzekucji.

Pierwszymi czynnościami, jakie wykonuje komornik po wpływie wniosku o wszczęcie egzekucji, jest jego formalna kontrola. Komornik sprawdzi czy wierzyciel podał dane adresowe dłużnika i wierzyciela, czy wskazał, przedmiot egzekucji, sposoby prowadzenia egzekucji oraz czy wniosek jest podpisany.

Komornik sprawdza też, czy wierzyciel dołączył tytuł uprawniający do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a pełnomocnik pełnomocnictwo. O tytułach wykonawczych przeczytasz w moim poprzednim wpisie.

Sam tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika (lub dłużników). O ile oczywiście z samej treści tytułu nie wynika co innego. Wierzyciel może jednak we wniosku o wszczęcie egzekucji żądać wyegzekwowania tylko części kwoty. Może też żądać skierowania egzekucji tylko do jednej z kilku osób, wskazanych w tytule wykonawczym. To wszystko komornik musi dokładnie skontrolować.

Innymi słowy komornik może i musi przeprowadzić podstawowe czynności sprawdzające, czy sprawie można nadać bieg.

Po stwierdzeniu braków formalnych (np. wierzyciel nie podpisał złożonego wniosku) komornik wzywa wierzyciela do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Brak uzupełnienia wniosku w tym terminie skutkuje zwrotem wniosku wierzycielowi.

Czego komornik nie może kontrolować?

Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

W razie spełnienia świadczenia po powstaniu tytułu egzekucyjnego dłużnik może (art. 822 kpc) domagać się wyłącznie wstrzymania dokonania czynności egzekucyjnych. W tym celu musi okazać niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił. Jednak dalsze kontynuowanie egzekucji zależy w takim wypadku od woli wierzyciela. Komornik nie może nawet badać, czy wydanie tytułu wykonawczego nastąpiło wobec podmiotu niemającego zdolności prawnej.

W razie spełnienia świadczenia po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub zajścia innych okoliczności skutkujących nieistnieniem lub wygaśnięciem obowiązku dłużnika albo zmianą sposobu lub terminu spełnienia świadczenia (np. na skutek ugody z wierzycielem) dłużnik może skutecznie przeciwstawić się egzekucji, jedynie wytaczając powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Komornik kontroluje czy roszczenie, objęte wnioskiem, nie jest przedawnione.

Może się zdarzyć, że z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął. Mimo to wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi. Jeżeli do wniosku nie przedłożył dokumentu, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia, to komornik odmawia wszczęcia egzekucji. Na odmowę wszczęcia egzekucji przysługuje skarga na czynności komornika. Na postanowienie sądu w przedmiocie skargi na czynności komornika sądowego w tym zakresie przysługuje zażalenie.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: