4 maja 2022
Karny

Nie ulega wątpliwości, że orzeczona wobec Ciebie kara grzywny, wpłynie negatywnie na dotychczasowy poziom Twojego życia. Czasami nawet znacznie go obniżając. Przeciwdziałać takiej sytuacji możesz poprzez:

a) złożenie wniosku o rozłożenie płatności grzywny na raty

b) złożenie wniosku o częściowe lub całkowite umorzenie grzywny.

Co zrobić, jeżeli nie masz pieniędzy, na spłatę grzywny?

Przepisy prawne przewidują taką sytuację. Dopuszczają możliwość zamiany kary grzywny na karę polegającą na wykonywaniu pracy społecznie użytecznej. Skorzystanie z tej możliwości wymaga spełnienia określonych kryteriów. Są one następujące:

1) egzekucja grzywny będzie nieskuteczna – co oznacza, że wszczęte postępowanie egzekucyjne zostanie przez komornika umorzone wobec bezskuteczności,

2) z okoliczności sprawy wynika, że egzekucja byłaby bezskuteczna – co oznacza, że można z tej możliwości skorzystać nawet, w sytuacji, gdy nie wszczęto egzekucji grzywny, natomiast z ustalonego stanu faktycznego wynika, iż gdyby takie postępowanie wszczęto to byłoby ono bezskuteczne,

3) orzeczona wobec Ciebie grzywna nie może być wyższa niż 120 dziennych stawek. Jakie są zasady wymiaru kary grzywny, czyli ustalenia ilości i wysokości jej stawek już opisywałem.

4) jeżeli grzywna została określona kwotowo, to nie może przekroczyć wartości 240 000,00 zł.

Uwaga! Do zamiany kary grzywny, na prace społeczno-użyteczne, nie wymaga się Twojej, jako skazanego, zgody.

Na czym polegają „prace społecznie użyteczne”?

Prace społecznie użyteczne organizowane są przede wszystkim przez gminy. Skazanego kieruje się np. do prac ziemnych – ogrodniczych, do wykonania drobnych napraw budynków użyteczności publicznej czy też do pomocy chorym w hospicjum. Charakter prac ustala się w oparciu o Twoje umiejętności, wiedzę i dotychczasowe pracownicze doświadczenie życiowe. 

Ważne! Zamiana kary grzywny na prace społecznie użyteczne nie jest możliwa, jeżeli sąd uzna, że jest
1) niemożliwa do wykonywania przez skazanego. Dotyczy to np. ograniczenia możliwości wykonywania pracy z uwagi na stan zdrowia, lub
2) niecelowa, np. gdy wykonywanie prac kolidowałoby z nauką skazanego lub znacznie wydłużałoby łączny czas jego pracy.

Jaki jest wymiar prac społecznie użytecznych?

Sąd określa czas trwania tych prac w miesiącach oraz ilościach godzin pracy w danym miesiącu. Dla tych obliczeń przyjmuje, iż 10 stawek dziennych grzywny jest równoważne miesiącowi wykonywania prac użytecznych społecznie. Wymiar godzin pracy, które będziesz zobowiazany przepracować, Sąd ustala w widełkach od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.

W przypadku, gdy wysokość kary grzywny ustalono kwotowo, za równoważność pracy jednego miesiąca przyjmuje się kwotę do 20 000,00 zł. Dolna granica tej kwoty wynosi 100,00 zł. Określając te wartości, w postanowieniu, Sąd kieruje się tzw. dyrektywami wymiaru kary. Bierze pod uwagę między innymi:

a) stopień szkodliwości czynu,
b) motywację działania sprawcy,
c) właściwości i warunki osobiste sprawcy,
d) zachowanie się sprawcy po popełnieniu przestępstwa. 

Uwaga! Pracę społecznie użyteczną wykonuje się w miejscu stałego zamieszkania osoby zobowiązanej do jej wykonywania lub też w miejscu pracy tej osoby.

Ważne! Zamiana kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności nie musi być poprzedzona wcześniejszą jej zamianą na prace społecznie użyteczne.

Składając wniosek o dokonanie zamiany kary grzywny na prace społecznie użyteczne powinieneś wniosek szczegółowo uzasadnić. Sprawy tego typu sąd rozpoznaje na posiedzeniu o terminie, którego nie musi stron postępowania zawiadamiać. Możesz nie mieć możliwości słownie wyjaśnić lub uzupełnić treści wniosku, na posiedzeniu. Nie będziesz też miał wówczas możliwości doręczenia sądowi bezpośrednio dokumentów potwierdzających zasadność wniosku. Musisz to zrobić wcześniej.

W trakcie wykonywania pracy społecznie użytecznej będziesz podlegał kontroli przez sądowego kuratora zawodowego. W tym czasie może on żądać od Ciebie wyjaśnień, dotyczących przebiegu wykonywania kary w postaci prac społecznie użytecznych

Uwaga! W trakcie wykonywania pracy społecznie użytecznej możesz zwolnić się z jej wykonywania poprzez zapłatę pozostałej części grzywny.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: