10 lipca 2020
Rodzinny

Dzisiejszym wpisem rozpocznę serię skupiającą się na temacie małżeństwa, czyli zakładaniu podstawowej komórki społecznej.

Czym jest małżeństwo?

Małżeństwo jest swego rodzaju instytucją prawną tworzącą wieź pomiędzy obcymi sobie (nie spokrewnionymi) ludźmi. W momencie jego zawarcia powstają między małżonkami rozmaite więzi prawne, w tym: majątkowa wspólność ustawowa małżeńska i prawo do dziedziczenia po sobie.

Kiedy małżeństwo zostaje zawarte?

Związek małżeński uznaje się za zawarty, jeżeli Wy, jako nupturienci (kobieta i mężczyzna, którzy chcą zawszeć małżeństwo) jednocześnie obecni złożycie przed kierownikiem USC oświadczenia, o wstąpieniu ze sobą w związek małżeński. Jest to tzw. ślub cywilny.

Możliwe jest również zawarcie małżeństwa w formie ślubu kościelnego. W takim wypadku wolę zawarcia małżeństwa oświadcza się przed duchownym danego kościoła lub związku wyznaniowego.

Warunki formalne zawarcia ślubu kościelnego.

Podstawowym warunkiem zawarcia ślubu kościelnego, jest to, by przepisy prawa przewidywały możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC. Takimi przepisami są ratyfikowane umowy międzynarodowe lub ustawy regulujące stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym.

Ponadto osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w ten sposób kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie zawiera również treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

Duchowny z kolei sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń. Następnie zaświadczenie to w ciągu 5 dni musi zostać przesłane kierownikowi USC.

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.

Chociaż może wydawać się to dziwne, to jednak jest możliwe. Sąd, z ważnych powodów, może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika. W takim wypadku pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Powinno również wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Świadkowie zawarcia małżeństwa.

Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem USC, oświadczenia nupturientów powinny być złożone w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

Sprawdź jakie warunki muszą spełniać nupturienci by móc wstąpić w związek małżeński i kto w taki związek wstąpić nie może.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: