13 lipca 2020
Rodzinny

W poprzednim wpisie wskazywałem czym jest małżeństwo oraz w jaki sposób może zostać zawarte. Dzisiaj dowiesz się kto nie może zawrzeć małżeństwa. Poznasz więc warunki jakie muszą spełniać nupturienci by mogli zawrzeć, prawnie ważne, małżeństwo.

Odpowiedni wiek.

Osoba niepełnoletnia, co do zasady nie może zawrzeć związku małżeńskiego. Tak więc jeżeli chcesz zawrzeć związek małżeński musisz mieć ukończone lat osiemnaście. Od tej zasady jest jeden wyjątek. Mianowicie z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, jeżeli z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Ubezwłasnowolnienie całkowite.

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeństwa. Zapis ten jest bezwarunkowy i przepisy nie przewidują od niego żadnego wyjątku.

Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy.

Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. W tym wypadku przepisy przewidują wyjątek. Sąd może zezwolić takiej osobie na zawarcie małżeństwa, jeżeli stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie.

Bigamia.

Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Dodatkowo bigamia stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Pokrewieństwo i powinowactwo.

Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Tutaj również przepisy przewidują wyjątek. Z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.

Przysposobienie (adopcja).

Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.

Jak więc widzisz przepisy dotyczące możliwości zawarcia małżeństwa oraz warunków, które muszą spełnić nupturienci są dość szczegółowe i rygorystyczne. Odstępstw od zasad nie jest wiele, a dodatkowo każde takie odstępstwo wymaga uprzedniej kontroli ze strony sądu.

Co się jednak stanie gdy małżeństwo zostanie zawarte pomimo tego, że np. nie było spełnione kryterium wieku? Czy takie małżeństwo jest ważne czy nie ważne? Kto ewentualnie może żądać jego unieważnienia? Zapraszam do lektury kolejnego wpisu.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: