24 marca 2023
Cywilny

Generalnie mówiąc restrukturyzacja to nic innego, jak zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami, w sposób prawem określony.

Uwaga! Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji jest możliwe, wyłącznie wobec dłużnika, który jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością.

Restrukturyzacji nie przeprowadza się, w sytuacji, gdy dany przedsiębiorca ma zdolność regulowania swoich zobowiązań i nie ma żadnego zagrożenia utraty tej możliwości w przyszłości.

Istnieją cztery drogi przeprowadzenia restrukturyzacji:

– postępowanie o zatwierdzenie układu,

– przyśpieszone postępowanie układowe,

– postępowanie układowe,

– postępowanie sanacyjne.

Zupełnie odrębną drogą swoistej „restrukturyzacji” jest postępowanie upadłościowe.

Postępowanie o zatwierdzenie układu.

W niniejszym wpisie postaram się, bardzo skrótowo omówić, niedawno wprowadzoną, nową możliwość restrukturyzacji, w drodze postępowania o zatwierdzenie układu.

Wydaje się, że przepisy w zakresie tegoż postępowania zostały tak skonstruowane, że wierzyciela prawie pozbawiono możliwości wpływania na przebieg tegoż postępowania albowiem to dłużnik ma w tym postępowaniu rolę wiodącą.

W jaki sposób przebiega postępowanie o zatwierdzenie układu ?

Pierwszą czynnością dłużnika jest zawarcie umowy z osobą, która będzie pełniła funkcję nadzorcy układu.

Ważne! Nadzorcą układu może być wyłącznie osoba uprawniona. W związku z tym wymogiem taką osobą jest doradca restrukturyzacyjny, który posiada odpowiedni certyfikat.

Dzień układowy.

Kolejnym etapem jest ustalenie przez dłużnika tzw. dnia układowego. Dzień układowy to skrótowo mówiąc dzień rozpoczęcia postępowania układowego. Jest to bardzo ważna data albowiem układowi podlegają wyłącznie wierzytelności powstałe przed tym dniem. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem. Warto zapamiętać, że to właśnie wysokość wierzytelności określa w przyszłości prawa każdego z wierzycieli.

Ustalenie przez dłużnika dnia układowego umożliwia zarejestrowanie sprawy przez właściwy sąd.

Postępowanie sądowe.

Rejestracja postępowania jest właściwie jedną z niewielu czynności sądu w całym postępowaniu. Dopiero w końcowej fazie postępowania Sąd będzie rozstrzyg w zakresie zatwierdzenia układu lub odpowiednio – odmowy zatwierdzenia układu.

Uwaga! Całe postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzi się w formie elektronicznej.

Istnieją nieliczne wyjątki, które dotyczą np. pracowników, dlatego pracownik działać może w formie „papierowej”.

Możliwość czynnego udziału w postępowaniu istnieje po zarejestrowaniu się / pod odpowiednią sygnaturą akt nadaną przez sąd / w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych /, nie mylić z Krajowym Rejestrem Dłużników /. Nad tymi elektronicznymi aktami postępowania nadzór sprawuje właśnie nadzorca układu. Wierzyciel składa dokumenty do akt wyłącznie w formie elektronicznej. Akta w kolejnym etapie postępowania wejdą w skład akt sądowych.

Dłużnik do akt składa dokumenty księgowe ponadto dołącza spis wierzycieli i przysługujących im wierzytelności. Akta dla wierzycieli są jawne i w związku z tym mogą oni sprawdzić prawidłowość danych przekazanych przez dłużnika.

Ważne! Pomimo tego, że często występują rozbieżności pomiędzy wysokością wierzytelności wskazanej przez dłużnika, a wierzytelnością wynikająca z dokumentów księgowych wierzyciela, wierzyciel nie ma w zasadzie środków prawnych na zmianę tego stanu rzeczy.

Bez wątpienia wierzyciel powinien podjąć w takiej sytuacji interwencję. Bezsprzecznie powinien on złożyć nadzorcy układu zastrzeżenia, dodatkowo konieczne jest wskazanie, że rozbieżność pomiędzy danymi dłużnika i wierzyciela może mieć wpływ na decyzję sądu w zakresie zatwierdzenia układu.

Ważne! Nadzorca układu składając do sądu wniosek o jego zatwierdzenie ma obowiązek dołączyć do wniosku zastrzeżenia złożone przez wierzyciela albowiem takie zastrzeżenia zostają dołączone do akt postępowania sądowego.

Głosowanie nad układem.

Nadzorca obowiązkowo przesyła wierzycielom karty do głosowania. Wzór karty jest ujednolicony. Oprócz wskazania dłużnika i wierzyciela na karcie do głosowania określona jest też wysokość wierzytelności wierzycielowi przysługującej. Oczywiście znajduje się również rubryka umożliwiająca oddanie głosu za lub przeciw układowi.

Propozycje układowe.

Propozycje układowe mogą być bardzo różne. Przeważnie są to propozycje następujące:

– redukcja wierzytelności w zakresie należności głównej o wskazany procent,

– obcięcie odsetek i innych kosztów,

– rozłożenie spłaty na raty.

Podział wierzycieli na grupy układowe.

W ramach propozycji układowych dłużnik może również zaproponować podział wierzycieli na odpowiednie grupy. Na przykład: grupa wierzycieli, których wierzytelności wynoszą do 50.000 zł oraz grupa z wierzytelnościami ponad 50 000,00 zł.

Uwaga! W przypadku, gdy wierzyciele mają zabezpieczenie np. hipoteczne czy w postaci zastawu rejestrowego, podział na grupy jest obligatoryjny.

Warunki zaproponowane w układzie muszą być jednakowe dla wszystkich wierzycieli. W związku z tym, jeżeli nastąpił podział wierzycieli na grupy, to warunki te muszą być jednakowe w ramach wydzielonej grupy.

Ważne! Wierzyciel głosuje elektronicznie załączając do akt karty do głosowania.

Przyjęcie układu.

Układ zostanie przyjęty, jeżeli za układem zagłosuje większość głosujących wierzyciel. Jednocześnie ich wierzytelności będą stanowiły, co najmniej 2/3 wierzytelności wszystkich głosujących wierzycieli.

W przypadku podziału na grupy obowiązują takie same zasady jak wskazałem wyżej, z tym, że bierze się pod uwagę każdą grupę oddzielnie.

Ważne! Nawet jeżeli nie uzyskano poparcia dla układu w niektórych grupach wierzycieli to istnieje możliwość przyjęcia układu w przypadku, gdy zostanie wykazane, że wierzyciele głosujących przeciw układowi zaspokojeni zostaliby, przy wykonaniu układu, w sposób wyższy niż w ewentualnym postępowaniu upadłościowym.

Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu. W takiej sytuacji następnym krokiem jest wystąpienie nadzorcy układu do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie układu. Decyzję w tym zakresie podejmuje sąd.

Reasumując: jest to nowe postępowanie, które jest możliwe do przeprowadzenia stosunkowo szybko, jednakże zbytnio preferuje działania dłużnika, ogranicza jednocześnie rolę wierzyciela.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: