9 października 2020
Karny

W dzisiejszym wpisie zasygnalizuję podstawowe zasady związane z postępowaniem mediacyjnym. Postępowanie mediacyjne może być związane, nawet bezpośrednio, z ustaleniem wysokości przysługującego Ci, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o których już pisałem. Całość problematyki postępowania mediacyjnego przedstawię w odrębnym wpisie.

Postępowanie mediacyjne.

Pokrzywdzony ma prawo zażądać, aby w toku postępowania przygotowawczego, jak i sądowego skierowano sprawę do postępowania mediacyjnego. Postępowanie mediacyjne jest odrębnym postępowaniem i rządzi się swoimi prawami.

Niewątpliwie na przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego przeważnie bardziej zależy podejrzanemu czy też oskarżonemu. W tym postępowaniu chodzi przecież o to, aby doprowadzić do pojednania się pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym. Dla sprawcy przestępstwa ma to takie znaczenie, że owo pojednanie sąd bierze pod uwagę przy wymierzaniu mu kary, w tym jej ewentualnego nadzwyczajnego złagodzenia.

Czy mediacja może być korzystna dla pokrzywdzonego?

Analizując możliwość przeprowadzenia mediacji pokrzywdzony powinien mieć na uwadze, że pozytywne zakończenie tego postępowania może przyczynić się do szybkiego zakończenia sprawy. Sprawca może, bowiem w wyniku mediacji skorzystać z możliwości złożenia wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy lub wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Pozwoli to pokrzywdzonemu na zaoszczędzenie czasu z jednej strony, zaś z drugiej może umożliwić szybsze uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia. Przedmiotem mediacji może być, bowiem nie tylko potwierdzenie w drodze porozumienia sprawstwa i winy osoby popełniającej przestępstwo, ale przede wszystkim uzgodnienie konsekwencji, jakie sprawca będzie musiał z tytułu popełnienia przestępstwa ponieść. W zawartej ugodzie możliwe jest ustalenie wysokości poniesionej przez pokrzywdzonego szkody materialnej i związanego z tym odszkodowania należnego pokrzywdzonemu. Uzgodnieniu może też podlegać wysokość zadośćuczynienia za doznaną przez pokrzywdzonego krzywdę. W trakcie mediacji można ustalić też konkretne terminy wpłat kwot z tytułów wyżej wskazanych.

Pamiętaj! W postępowaniu mediacyjnym masz możliwość ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę, którą poniosłeś. Masz możliwość kwotowego ustalenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Twoja pozycja jest, w pewnym sensie, uprzywilejowana. Sprawca jest zainteresowany możliwością skorzystania z pozytywnego zakończenia mediacji przy wymierzaniu mu kary. Chociażby z tego powodu jego stanowisko, przy ustalaniu jego zobowiązań finansowych na Twoją rzecz, będzie bardziej „elastycznie”.

Twój udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Jeżeli widzisz możliwość porozumienia się ze sprawcą możesz prowadzącemu postępowanie zasugerować skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. W każdej chwili możesz też zrezygnować z udziału w tym postępowaniu.

Pamiętaj! Postępowanie mediacyjne jest poufne.

Poufność postępowania mediacyjnego przejawia się w tym, że:

zakazane jest przesłuchiwanie mediatora prowadzącego postępowanie mediacyjne. Zakaz obejmuje okoliczności, o których dowiedział się podczas prowadzenia mediacji. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli okoliczności dotyczą niektórych przestępstw. Są to najgroźniejsze przestępstwa np. zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bezprawne pozbawienie wolności, zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem i gwałt zbiorowy oraz wszystkie przestępstwa o charakterze terrorystycznym,

– wszystkie składane w postępowaniu mediacyjnym Twoje oświadczenia / tak jak i oświadczenia sprawcy / nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu karnym.

Osoba wyznaczona, jako mediator ma obowiązek zachowania:
bezstronności – nie może faworyzować jednej ze stron postępowania;
neutralności – nie może narzucać swojego stanowiska, aczkolwiek może przedstawiać propozycje porozumienia.

Pamiętaj! Jeżeli masz wątpliwości, co do bezstronności lub neutralności osoby wyznaczonej na mediatora masz prawo żądać zmiany tej osoby. Jeżeli Twoje wątpliwości pojawiły się już w trakcie tego postępowania złożenie wniosku o zmianę mediatora też jest możliwe.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: