20 lipca 2020
Karny

Dowiedziałeś się już kiedy możesz zostać uznany za pokrzywdzonego oraz kto i kiedy może go reprezentować w postępowaniu karnym. Dzisiaj rozpoczynamy serię wpisów o uprawnieniach, jakie przysługują pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym. Jednym z podstawowych praw przysługujących Tobie, jako pokrzywdzonemu, i zapewniających Ci zarówno możliwość czynnego udziału w postępowaniu jak i pewien wpływ na jego przebieg, jest możliwość składania wniosków dowodowych.

Prawo składania wniosków dowodowych.

Prawo to należy rozumieć szeroko i w zakres tego pojęcia wchodzi:

1. Możliwość składania wniosków dowodowych – masz prawo złożenia wniosku o przeprowadzenie określonego dowodu. Może to być dowód np. z zeznań świadków, lub przeprowadzenia konfrontacji pomiędzy świadkami lub podejrzanym i świadkami. Musisz pamiętać, że wniosek dowodowy musi być należycie uzasadniony.

Jak należy rozumieć należyte uzasadnienie wniosku dowodowego?

Oznacza to, że składając wniosek dowodowy musisz wskazać, nie tylko, dowód, który chcesz przeprowadzić / np. dowód z zeznań świadka /. Masz również obowiązek wskazania, na jakie okoliczności świadek ma być przesłuchany / jakie okoliczności w wyniku przeprowadzenia tego dowodu mają zostać udowodnione / teza dowodowa /,

2. Możliwość składania innych wniosków związanych z czynnościami śledztwa lub dochodzenia – innymi słowy masz również prawo do składania wniosków o np. zastosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych / np. tymczasowego aresztowania, dozoru policji czy poręczenia majątkowego /, a nawet zatrzymanie określonej osoby. Innym przykładem jest możliwość złożenia wniosku np. o przeprowadzenie przeszukania określonych pomieszczeń celem odszukania i zabezpieczenia odpowiednich dokumentów. Rzadko wykorzystywanym, uprawnieniem jest możliwość złożenia wniosku wskazującego na sposób, w który powinno być, według Ciebie, zakończone postępowania przygotowawcze. A przypomnę, że postępowanie przygotowawcze może zakończyć się m.in. wniesieniem aktu oskarżenia, czy warunkowym umorzeniem postępowania.

Wymogi formalne wniosku dowodowego.

Wniosek dowodowy winien zawierać, co najmniej, dwa podstawowe elementy:

a) wskazanie dowodu, który ma zostać przeprowadzony.

W tym zakresie musisz wskazać bardzo konkretnie, że chodzi np. o przesłuchanie określonego świadka. Wymagane jest podanie, co najmniej, imienia i nazwiska, ale dobrze jest też wskazać adres zamieszkania świadka, o ile go znasz. Wniosek taki może dotyczyć również np. przeprowadzenia:

przeszukania celem odnalezienia określonych dokumentów,

wizji lokalnej,

eksperymentu procesowego,

dowodu z opinii biegłego / np. celem oceny autentyczności podpisów na dokumencie, czy też w ogóle ustalenia czy dokument jest autentyczny, czy nosi ślady podrobienia lub przerobienia /.

– a także na przykład odszukania osoby, która była świadkiem zdarzenia, celem jej przesłuchania,

Nie ma również przeszkód w tym, aby złożyć wniosek o odczytanie zeznań świadka, które zostały złożone na wcześniejszym etapie postępowania i zażądanie, w przypadku rozbieżności w obu zeznaniach, wyjaśnienia przyczyny tych rozbieżności,

b) wskazanie okoliczności, które mają być udowodnione lub zaprzeczone poprzez przeprowadzenie zawnioskowanego dowodu.

Wniosek dowodowy musi zawierać informacje wskazujące, że przeprowadzony dowód pozwoli na ustalenie faktów lub okoliczności związanych z przedmiotem prowadzonego postępowania. Dla przykładu potwierdzi zaistnienie jakiegoś faktu lub zaprzeczy jego istnieniu.

Teza dowodowa.

Składając wniosek dowodowy możesz także oczywiście wskazać sposób jego przeprowadzenia. Z samego charakteru składanych wniosków dowodowych może wynikać trudność we wskazaniu tezy dowodowej.

Teza dowodowa to okoliczności lub fakty, które zamierzasz potwierdzić lub zaprzeczyć. Skąd możesz, dla przykładu, wiedzieć dokładnie, co świadek widział lub wie? Tym bardziej, iż okoliczności postrzegania są uzależnione od indywidualnych cech każdego człowieka. Nie możesz jednakże ograniczyć się do stwierdzenia, że żądasz przeprowadzenia dowodu na „okoliczności sprawy”. Jest to najczęściej popełniany błąd. Wniosek dowodowy, tak uzasadniony, nie ma szans na pozytywne jego rozpoznanie przez organ prowadzący postępowanie. 

Jeżeli składasz wniosek dowodowy, to musisz, chociaż w przybliżeniu określić, jakie okoliczności lub fakty przeprowadzenie dowodu pozwoli ustalić. Trzymając się podanego wyżej przykładu (świadka), należy wskazać okoliczności, które powinny być świadkowi znane.

Zasadność Twojego wniosku dowodowego będzie podlegała ocenie pod kątem: czy fakt lub okoliczność, którą poprzez przeprowadzenie dowodu zamierzasz udowodnić lub jej zaprzeczyć, ma lub może mieć znaczenie dla wyjaśnienia sprawy, która się toczy. To właśnie ta „przydatność” Twojego wniosku dowodowego będzie skutkowała jego uwzględnieniem lub oddaleniem.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: