24 stycznia 2022
Karny

Postępowanie przygotowawcze jest etapem postępowania karnego. Ogólnie mówiąc jest to szereg czynności, przede wszystkim procesowych, wykonywanych przez uprawnione organy i przeprowadzanych najczęściej z udziałem stron tego postępowania.

Jaki jest cel postępowania przygotowawczego?

Postępowanie przygotowawcze ma na celu ustalenie czy popełnione zostało przestępstwo oraz ustalenie, kto jest jego sprawcą. Celem tym jest także wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych z popełnieniem przestępstwa.

To właśnie w toku tego postępowania zbierane, zabezpieczane i utrwalane dowody potwierdzające, że do przestępstwa doszło. Zebrany materiał dowodowy stanowi podstawę do wskazania sprawcy lub sprawców przestępstwa.

W toku tego postępowania ustalany jest także krąg osób pokrzywdzonych.

Kto prowadzi postępowanie przygotowawcze?

Postępowanie przygotowawcze może prowadzić prokurator osobiście. Nie musi jednak tego robić. Jeżeli nie prowadzi postępowania osobiście, to jego obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru nad innymi organami prowadzącymi to postępowanie. Najczęściej takim organem prowadzącym postępowanie przygotowawcze jest Policja. Może je prowadzić także Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne / CBA / czy też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego / ABW /.

Zawsze jednak nadzór nad takim postępowaniem sprawuje prokurator.

Kto jest stroną postępowania przygotowawczego?

Stronami postępowania przygotowawczego są:

1) podejrzany, czyli osoba, której przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa oraz

2) pokrzywdzony, czyli osoba przestępstwem pokrzywdzona.

Status strony postępowania nie przysługuje osobie podejrzanej.

W toku postępowania przygotowawczego niektórym osobom, uczestnikom tego postępowania, przysługują określone uprawnienia. Przyznane im uprawnienia mają za zadanie ochronę praw tych osób. Mogą należeć do tych osób m.in.: osoba podejrzana, świadek, biegły tłumacz.

Prawa do obrony swoich praw przysługują także wszystkim innym osobom, których prawa zostały w postępowaniu przygotowawczym naruszone lub zagrożone.

W postępowaniu przygotowawczym podejrzany ma prawo skorzystać z pomocy adwokata. Adwokat jest w takim wypadku, w tym postępowaniu, obrońcą podejrzanego.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: