18 kwietnia 2022
Karny

W jednym z poprzednich wpisów wskazywałem na możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie płatności grzywny na raty. Starałem się również opisać jakie okoliczności są brane, przez Sąd, pod uwagę przy rozpoznawaniu takiego wniosku. Podawałem również co należy zawrzeć we wniosku, aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej decyzji Sądu.

Jeżeli osiągnąłeś sukces i Sąd zdecydował o rozłożeniu grzywny na raty ,to w dalszym toku postępowania musisz uważać albowiem decyzja taka nie ma trwałego charakteru. W pewnych okolicznościach może zostać zmieniona na Twoją niekorzyść.

Jakie są przesłanki odwołania rozłożenia grzywny na raty?

Przesłanki te można podzielić na dwie grupy. Przesłanki obligatoryjnie zobowiązujące Sąd do zmiany postanowienia i odwołanie rozłożenia grzywny na raty oraz przesłanki fakultatywne. Zaistnienie tych drugich może, ale nie musi, skutkować zmianą postanowienia w tym zakresie.

Okoliczności zobowiązujące Sąd do odwołania rozłożenia grzywny na raty.

Okoliczności te zostały określone dosyć enigmatycznie. Przepisy wskazują konieczność takiego działania sądu w przypadku, gdy „ujawniły się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia”. Jak należy rozumieć to sformułowanie?

Podstawą, pozytywnej dla Ciebie, decyzji Sądu o rozłożeniu grzywny na raty, była Twoja sytuacja rodzinna i materialna. Konkretnie zaś ustalenie, że jednorazowa zapłata grzywny, wywołałoby dla Ciebie lub Twojej rodziny zbyt ciężkie skutki. Analizie Sądu, przed podjęciem pozytywnej decyzji, podlegały m.in. Twoje dochody i możliwości zarobkowe, zarobki pozostałych członków rodziny, ilość osób pozostających na utrzymaniu, a także Twoje zobowiązania / np. alimentacyjne / oraz koszty utrzymania / np. energia elektryczna , żywność itp. /.

Szczegółowo pisałem o tym tutaj.

W przypadku ujawniania nowych okoliczności, czyli już po wydaniu postanowienia o rozłożeniu grzywny na raty, które w istotny sposób wpływają na Twoją możliwość spłaty grzywny, a przede wszystkim wskazują na możliwość zapłaty grzywny jednorazowo, Sąd ma obowiązek zmienić postanowienie na Twoją niekorzyść.

Przykład: z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy w drodze spadkobrania otrzymałeś, w wyniku podziału, znaczną kwotę pieniężną lub też otrzymałeś, z jakiegoś tytułu, wysokie odszkodowanie. Zmieniła się zatem również Twoja sytuacja majątkowa.

Obowiązek odwołania rozłożenia grzywny na raty Sąd będzie miał również w przypadku, gdy przedstawiona przez Ciebie sytuacja majątkowa lub rodzinna, w rzeczywistości jest zupełnie inna, niż ta, która była przedmiotem oceny Sądu w momencie rozpoznawania Twojego wniosku o rozłożenie grzywny na raty.

Przykład: nie ujawniłeś, że jesteś właścicielem wartościowych ruchomości, czy też, że na lokatach bankowych posiadasz znaczne depozyty.

Okoliczności umożliwiające Sądowi podjęcie decyzji o odwołaniu rozłożenia grzywny na raty. 

Właściwie można tu mówić o tylko jednej okoliczności, a jest nią nieterminowa płatność rat. 

Uwaga! Nawet brak płatności w terminie jednej raty może skutkować odwołaniem rozłożenia płatności grzywny na raty i zażądaniem od Ciebie spłaty całości pozostałej części grzywny jednorazowo.

Ważne! Zasadą jest, że zmiana jakiegokolwiek postanowienia Ciebie dotyczącego, na Twoją niekorzyść, nie może nastąpić po upływie 6 miesięcy, od daty prawomocności postanowienia. W przypadku postępowania związanego z rozłożeniem grzywny na raty zasada ta nie obowiązuje.

Przykład: Sąd rozłożył płatność grzywny na 18 miesięcznych rat. Nie zapłaciłeś raty 10-tej  czyli przez 9 miesięcy z tego obowiązku się wywiązywałeś. Pomimo upływu 6 miesięcy od daty prawomocności postanowienia o rozłożeniu grzywny na raty Sąd może wydać postanowienie na Twoją niekorzyść. Może zażądać jednorazowej płatności pozostałej do spłaty grzywny. 

Jak postępować w przypadku, gdy nie zapłaciłeś którejkolwiek raty grzywny?

Przede wszystkim powinieneś Sądowi wyjaśnić przyczynę braku płatności. Sąd, nie odwoła rozłożenia płatności na raty w przypadku, gdy wykażesz, że brak płatności był od Ciebie niezależny.

Przykład: zwolniono Cię z pracy, skierowano Cię na bezpłatny urlop. Argumentem może być też konieczność poniesienia / w danym miesiącu / zwiększonych wydatków związanych np. z koniecznością zakupu dla dzieci książek i zeszytów, dokonania opłat wyjazdu kolonijnego dzieci itp. 

Co zrobić w przypadku wydania postanowienia o odwołaniu rozłożenia grzywny na raty?

Decyzja Sądu przybiera w tym przypadku formę postanowienia. Od tego, postanowienia przysługuje Ci zażalenie. W zależności od przyczyny odwołania rozłożenia płatności powinieneś bardzo szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko. Pomocy w sporządzeniu zażalenia może udzielić Ci Twój adwokat.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: