6 lipca 2022
Cywilny

Sezon urlopowo-wypoczynkowy, przez młodszych czytelników znany jeszcze jako wakacje, zbliża się wielkimi krokami. Jest to z reguły czas zabaw i beztroski, kojarząc się z rozluźnieniem. Właśnie to rozluźnienie sprzyja zwiększonej wypadkowości.

Od kogo poszkodowany może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia, jeżeli wypadek już się przydarzy i czy zawsze mu się będą należały?

Kąpielisko posiada swoją prawną definicję. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, kąpielisko to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.

Do kąpielisk nie zalicza się m.in. basenu pływackiego lub uzdrowiskowego.

Za organizację kąpieliska odpowiada jego organizator. Może to być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. Jednym słowem każdy kto podjął się zorganizowania kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli. A przy tym uzyskał na to zgodę właściciela wody i przyległego gruntu lub kto prowadzi kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli.

Często więc organizatorami kąpielisk są gminy bądź hotele. Na organizatorze kąpieliska spoczywają obowiązki m.in.
1) utrzymania czystości wody,
2) wprowadzenia zakazu kąpieli w przypadku, gdy woda nie spełnia wymogów sanitarnych,
3) oznakowania kąpieliska,
4) zapewnienia bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wymaga się od organizatora przeprowadzenia, we współpracy z policją oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym:
1) analizy zagrożeń, które mogą wystąpić dla bezpieczeństwa jego użytkowników,
2) prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych, w tym oznaczanie miejsce niebezpiecznych, informowanie i ostrzeganie o warunkach, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia korzystających.

Znana wszystkim czerwona flaga, stanowi właśnie wyraz takiego ostrzeżenia.

Organizator powinien również zapewnić warunki do organizowania pomocy oraz ratowania osób tego wymagających.

Ewidencję kąpielisk na terenie danej gminy prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku tzw. dzikich kąpielisk, z reguły odpowiedzialność może ponieść właściciel terenu, na którym owe kąpielisko się znajduje.

Wypadek na kąpielisku.

Wypadek kojarzy się zwykle z dwoma skutkami: śmiercią lub uszkodzeniami ciała.

Bez względu na to, czy wypadek zdarzył się na kąpielisku gminnym czy też prywatnym lub nawet dzikim, zawsze istnieje podmiot, który odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie danego terenu.

Ogólną zasadą odpowiedzialności jest wykazanie winy owego podmiotu. Wina może polegać na nieprawidłowym zabezpieczeniu obiektu lub terenu, ale również np. na nieprawidłowym oznaczeniu danego kąpieliska. Przyczyną wypadku może być zarówno zła konstrukcja np. zjeżdżalni, jak również brak oznakowania śliskiej nawierzchni, w miejscach, w których występuje, lub brak oznaczenia miejsc niebezpiecznych, czy wreszcie brak informacji o zakazie kąpieli.

Wypadek może mieć skutki o charakterze materialnym, niematerialnym lub stanowić mieszankę obu. Skutki materialne to wszystkie szkody poniesione w związku z wypadkiem – koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów do lekarzy, koszty leków itp.

Skutki niematerialne, to skutki związane ze sferą duchową i nie da się ich jednoznacznie wyliczyć. Rekompensatę za skutki niematerialne nazywamy zadośćuczynieniem. Obejmuje ono przykładowo kompensację za odczuwany ból, za przymusową zmianę stylu życia, za powstałe w związki ze zdarzeniem lęki.

Poszkodowanemu, który w wypadku ucierpiał przysługują więc określone prawa do rekompensaty, za szkody materialne i niematerialne spowodowane wypadkiem.

Oczywiście konieczność udowodnienia, że do wypadku doszło z winy organizatora kąpieliska bądź właściciela terenu, spoczywa na poszkodowanym. Nie można też zapominać o tym, że jeśli poszkodowany w jakimś stopniu przyczynił się do wypadku lub jego skutków, przyznane odszkodowanie zostanie stosownie pomniejszone.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: