25 marca 2020
Po godzinach nie tylko o prawie

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. (do pobrania) począwszy od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. włącznie, ustanowione zostały następujące ograniczenia:

1) Nie można swobodnie przemieszczać się poza swoje miejsce zamieszkania z wyjątkiem:

– drogi do i z pracy – w razie kontroli należy poinformować o celu podróży, czy jedzie się do pracy, czy z niej wraca, a także miejscu wykonywania obowiązków zawodowych. Nie będzie wymagane posiadanie odrębnego zaświadczenia od pracodawcy.

– wolontariatu w walce z koronawirusem – dotyczy osób pomagających w walce z koronawirusem oraz pomagającym potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu.

– niezbędnych spraw życia codziennego – to takich spraw zaliczyć można zrobienie zakupów spożywczych, wykup leków, wizytę u lekarza, wyprowadzenie psa oraz spacer, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób. Inaczej mówiąc, spacer i inna aktywność fizyczna (np. jazda na rowerze) będzie możliwa, o ile będzie odbywała się poza miejscami skupisk ludzi. Dzieci nie mogą korzystać więc z ogólnodostępnych placów zabaw ale można je zabrać na spacer po lesie.

– sprawowania lub uczestnictwa w wydarzeniach religijnych – nie może uczestniczyć w obrzędach religijnych więcej niż 5 osób. Do tego grona nie wlicza się osób sprawujących posługę czy grabarzy. Ograniczenie to dotyczy również ceremonii ślubnych i pogrzebów.

2) Nie wolno przemieszczać się razem w grupach większych niż dwie osoby, a odstęp między nimi powinien być nie mniejszy niż 1,5 metra. Ograniczenia te nie dotyczą osób najbliższych np. mąż i żona, rodzice z dziećmi.

3) Liczba pasażerów komunikacji miejskiej nie może być wyższa, niż połowa miejsc siedzących w danym środku transportu np. w autobusie liczącym 50 miejsc siedzących może przebywać maksymalnie 25 osób.

4) Zakazano organizacji wszelkich zgromadzeń, w tym w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych, a także spotkań, imprez czy zebrań niezależnie od ich rodzaju. Wyjątek stanowią spotkania danej osoby z jej najbliższymi osobami, do których należą małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu i osoby najbliższe takiej osoby.

5) Wprowadzono całkowity zakaz, choć z pewnymi wyjątkami, cywilnych lotów samolotów.

Nie stosowanie się do wprowadzonych ograniczeń może stanowić wykroczenie, zagrożone karą grzywny w wysokości do 5000 złotych.

WAŻNE ZMIANY W KWARANTANNIE

Od dnia 27 marca 2020 r. zniesione zostanie, istniejące dotychczas, wyłączenie z obowiązku odbywania kwarantanny dla osób wykonujących czynności zawodowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa sąsiadującego z Rzeczpospolitą. Oznacza to, że już od piątku 27 marca 2020 r. pracownicy swobodnie dotychczas przekraczający granicę z uwagi na świadczenie pracy, w którymś z ww. państw, którzy wjadą na teren Rzeczypospolitej Polskiej, będą musieli odbyć obowiązkową, 14 dniową kwarantannę. Termin ten liczy się od dnia następnego po dniu przekroczenia granicy. Osoba taka, na swój wniosek skierowany do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, otrzyma zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

W dalszym ciągu obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy jednak załóg statków morskich i powietrznych oraz kierowców wykonujący przewóz drogowy w transporcie międzynarodowym.

Co jeszcze warto wiedzieć

Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm. – dalej „ust.zak.”) przewidują również możliwość przymusowego skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. Oznacza to, że potencjalnie każdy obywatel, w razie potrzeby, może zostać „wykorzystany” do pomocy. Oczywiście ustawa zawiera także wyłączenia, które opierają się m.in. na wieku (poniżej 18 i powyżej 60 roku życia) czy też stanie zdrowia. Skierowanie do takiej pracy wymaga wydania decyzji przez wojewodę lub ministra ds. zdrowia.

Nowym środkiem w walce przeciwko epidemii jest ustanowienie w okresie obowiązywania stanu epidemii, nakazania udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii. Plan sporządzany jest przez wojewodę na okres 3 lat i podlega aktualizacjom w miarę potrzeby. Ustanowienie takiego nakazu powoduje, że wojewodzie przysługuje prawo poinformowania właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości budynkowych i gruntowych (np. hotelu na potrzeby kwarantanny) w celu walki z epidemią. Podkreślenia wymaga, że nakazanie udostępnienia nie wymaga wydania odrębnej, zaskarżalnej decyzji, lecz następuje w trybie „poinformowania” właściciela o konieczności poddania się temu obowiązkowi.

Znaczącemu podwyższeniu – z 5 do 30 tysięcy złotych, ulec ma również wysokość kary grzywny grożącej za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny.

Dodatkowo przedłużono okres zamknięcia placówek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) do dnia 10 kwietnia 2020 r. włącznie.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: