29 października 2021
Karny

Tytuł wydaje się być przewrotny ale… taka możliwość istnieje. Najczęściej, z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mamy do czynienia w przypadku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa polegającego na kierowaniu pojazdem w stanie po użyciu lub pod wpływem alkoholu.

Sąd, z małymi wyjątkami, ma właściwie związane ręce i musi orzec środek karny, czyli zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas. Nadto, orzekając, Sąd jest ograniczony dolną granicą czasu trwania tego zakazu. Granica ta wynosi 6 miesięcy w przypadku wykroczenia i 3 lata w przypadku przestępstwa. Wskazane okresy dotyczą wykroczeń lub przestępstw polegających na kierowaniu pojazdem mechanicznym we wskazanym wyżej stanie.

Kiedy możemy podjąć prawnie skuteczne działania?

Możliwość taką możemy uzyskać wyłącznie, jeżeli upłynęła co najmniej połowa okresu, na który zakaz został orzeczony. Natomiast, w przypadku orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, najwcześniej po upływie 10 lat jego trwania.

Uwaga! Złożenie wniosku przed upływem wskazanych terminów nie przyniesie pozytywnego rozstrzygnięcia.

Co należy zrobić, aby mimo zakazu sądowego móc, zgodnie z prawem, prowadzić samochód?

Musisz wystąpić do Sądu ze stosownym wnioskiem. We wniosku tym, poprosisz o modyfikację orzeczonego wobec Ciebie zakazu, czyli o złagodzenie jego represyjności.

Uwaga! Osiągnięcie celu wymaga złożenia stosownego wniosku. Wniosek trzeba należycie uzasadnić.

Na czym polega złagodzenie represyjności zakazu prowadzenia pojazdów?

Najprościej mówiąc Sąd może orzec, że w dalszym okresie trwania zakazu będzie on dotyczył wyłącznie zakazu prowadzenia pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. Oznacza to, że w przypadku uwzględnienia wniosku, będziesz mógł prowadzić pojazd mechaniczny, w którym zostanie zainstalowana taka blokada alkoholowa.

Ważne! Wniosek nie spowoduje, i nie może spowodować, zmiany okresu, na jaki orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów.

Co to jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to nic innego, jak urządzenie techniczne, które należy zamontować w samochodzie. Urządzenie to uniemożliwia uruchomienie silnika samochodu, w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.  

Jakie okoliczności bierze pod uwagę sąd rozpoznający wniosek?

Przede wszystkim Sąd nie rozpoznaje wniosku automatycznie na korzyść wnioskodawcy. Sąd może, a nie musi, wniosek uwzględnić

Sąd bierze pod uwagę:

postawę wnioskodawcy. O co w tym przypadku chodzi? Otóż postawę wnioskodawcy Sąd ocenia przez pryzmat jego zachowania po popełnieniu przestępstwa. Sąd weźmie pod uwagę np. czy szkodę naprawiono, czy zadośćuczynienie zapłacono, czy w czasie, który upłynął od popełnienia wykroczenia lub przestępstwa dana osoba nie weszła w konflikt z prawem itp.

właściwości i warunki osobiste wnioskodawcy – czyli np. prowadzenie ustabilizowanego trybu życia, nienadużywanie alkoholu, warunki rodzinne, brak kontaktu ze środowiskiem kryminogennym itp

Sąd dokonuje zatem tzw. prognozy, co do zachowania się wnioskodawcy w przyszłości, w szczególności pod kątem, czy złagodzenie represyjności zakazu prowadzenia pojazdów i wydanie zezwolenia na ich prowadzenie przy zastosowaniu blokady alkoholowej, nie spowoduje zagrożenia w bezpieczeństwie komunikacji.

Uwaga! Należy liczyć się z tym, że przed podjęciem decyzji, Sąd zleci kuratorowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz zasięgnie informacji od Policji.

Ważne! We wniosku powinieneś opisać te wszystkie okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę przy rozpoznaniu wniosku. Nie należy ograniczać się do lakonicznego opisu tych okoliczności. Im bardziej szczegółowo rozbudujemy i opiszemy te okoliczności tym lepiej.

Jak można odzyskać prawo jazdy?

Starosta zwróci prawo jazdy w przypadku uwzględnienia złożonego wniosku. O ile zostało one fizycznie, a nie elektronicznie, zatrzymane. W prawie jazdy znajdzie się adnotacja o uprawieniu do prowadzenia pojazdów wyłącznie z blokadą alkoholową.

Co z egzaminem przywracającym możliwość prowadzenia pojazdów?

Zasadą jest, iż w trakcie trwania zakazu prowadzenia pojazdów, nie ma możliwości nie tylko prowadzenia pojazdów, ale również jest zakaz szkolenia i egzaminowania osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnień. Uprawnienia należy ponownie „zdobyć”, jeżeli czas trwania zakazu przekracza rok.

Ważne! W przypadku uwzględnienia wniosku wskazane wyżej ograniczenia nie obowiązują. Można zatem w trakcie trwania zakazu, przy umożliwieniu kierowania pojazdami zaopatrzonymi w blokadę alkoholową, przystąpić w tym czasie do egzaminu celem odzyskania utraconych uprawnień.

Co w sytuacji, gdy Sąd wniosku nie uwzględni?

O losie Twojego wniosku rozstrzyga Sąd wydając stosowne postanowienie. Jeżeli rozstrzygniecie będzie niekorzystne to wnioskodawcy przysługuje zażalenie na wydane postanowienie. 

Ważne! W przypadku uwzględnienia wniosku cieszyć się można dopiero, gdy postanowienia Sądu nie zaskarży prokurator. Prokuratorowi bowiem, w takiej sytuacji, również przysługuje zażalenie.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: