2 stycznia 2023
Cywilny

Przepisy prawa bankowego umożliwiają otwarcie rachunku bankowego wspólnie tj. przez kilka osób. Osoby te wcale nie muszą być związane np. wspólnym prowadzeniem działalności gospodarczej, ani też powiązane rodzinnie. Po otwarciu rachunku bankowego, stają się one współposiadaczami tego rachunku i współwłaścicielami środków pieniężnych zgromadzonych na tym rachunku..

Standardowa umowa rachunku bankowego przewiduje, że każdy ze współposiadaczy może dokonywać wypłat pieniędzy. Oczywiście umowa może przewidywać różne – inne, rozwiązania, kształtujące prawa i obowiązki współposiadaczy. Można ją „skroić” pod własne potrzeby i oczekiwania.

Zajęcie wierzytelności z rachunku wspólnego przez komornika.

Komornik, posiadając informacje o rachunku bankowym dłużnika, dokonuje zajęcia wierzytelności z tego rachunku. W sytuacji, gdy współposiadaczami rachunku bankowego jest kilka osób, komornik ma prawo zająć całość środków znajdujących się na rachunku.

Uwaga! Jesteś współposiadaczem rachunku bankowego ? Nie jesteś dłużnikiem ? Środki finansowe znajdujące się na tym rachunku komornik zajmie w całości.

W jaki sposób można podjąć obronę przed wskazanym działaniem komornika ?

Chodzi oczywiście o to, aby Twoje zajęte środki finansowe komornik „uwolnił” spod zajęcia.

Podstawową zasadą jest, że gdy komornik zorientuje się, iż współposiadaczami rachunku jest więcej niż jedna osoba, to jego obowiązkiem jest ustalenie udziałów dłużnika we współwłasności zajętych środków finansowych. Obowiązkiem współposiadacza rachunku, który jest dłużnikiem jest dostarczenie komornikowi umowy rachunku bankowego. Jeżeli z tej umowy będą wynikały udziały poszczególnych współposiadaczy to komornik zwalnia spod zajęcia środki wszystkich współposiadaczy, którzy nie są dłużnikami, stosownie do posiadanych przez nich udziałów.

Ważne! Dłużnik powinien dostarczyć komornikowi umowę w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez komornika o zajęciu rachunku bankowego.

Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby taką umowę udostępnił komornikowi współposiadacz rachunku, który nie jest dłużnikiem.

Dłużnik nie posiada umowy, lub ma ona pewne braki. Co robić?

Może się zdarzyć, że ani dłużnik, ani inny współwłaściciel rachunku, nie dysponuje umową. W takiej sytuacji, na mocy obowiązujących przepisów, komornik może sam wystąpić do banku o wydanie odpisu umowy rachunku bankowego. Jeżeli tego nie zrobi z urzędu, to można zażądać, aby komornik taką czynność wykonał.

Może się także zdarzyć, że:

– umowy nie można w żaden sposób uzyskać lub
– z umowy nie wynika, w jakich udziałach, współposiadacze tego rachunku uczestniczą.

W takiej sytuacji, w toku dalszej egzekucji, komornik opiera się na domniemaniu, że udziały współposiadaczy są równe. Przyjmuje się bowiem, że prawa do środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, są dla współposiadaczy równe. Po takim ustaleniu komornik zwraca środki finansowe współposiadaczom, którzy nie są dłużnikami, proporcjonalnie poczynionych ustaleń w zakresie ich udziałów.

Uwaga! Umowy rachunku bankowego obejmujące kilka osób, które są współposiadaczami rachunku, bardzo rzadko zawierają zapisy o wysokości udziałów poszczególnych osób we współwłasności zgromadzonych środków finansowych.

Współposiadacze rachunku mogą jednakże, na bazie umowy z bankiem, zawrzeć pomiędzy sobą umowę, w której te udziały określą. Na dziś nie można dać jednak gwarancji, że taka umowa zawarta pomiędzy współposiadaczami rachunku bankowego, będzie prawnie skuteczna. Nie można mieć pewności, że będzie uwzględniona w toku egzekucji przez komornika.

Co zrobić, jeżeli nie zgadzasz się z ustaleniami komornika ?

Jeżeli nie zgadzasz się z ustaleniami komornika w zakresie:

a) dokonanych ustaleń w oparciu o umowę rachunku bankowego,
b) przyjęcia zasady domniemania równości udziałów

pozostaje Ci droga prawna, czyli wniesienie powództwa przeciegzekucyjnego. Jest to jedyna możliwość uzyskania zwolnienia Twoich pieniędzy spod zajęcia.

Nie jest to proste powództwo. Z tego względu sugeruję skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika – adwokata. Dokona on analizy prawnej Twojej sprawy, sporządzi odpowiedni pozew i będzie popierał powództwo przed sądem.

Ważne! W przypadku zajęcia rachunku bankowego założonego przez wspólników spółki cywilnej komornik ma obowiązek powiadomienia wspólników, którzy nie są dłużnikami o zajęciu rachunku bankowego. W przypadku, gdy współposiadacze rachunku nie są wspólnikami spółki cywilnej komornik takiego obowiązku nie ma.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: