15 listopada 2021
Spadkowy

Jak już wspominałem w poprzednim wpisie, zgodnie z ogólnymi zasadami dziedziczenia, wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Od tej zasady istnieje jednak odstępstwo i to dość znaczne. Mianowicie nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Takim prawem jest dyspozycja na wypadek śmierci. Takim prawem jest również prawo do wypłaty z ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenie na życie jest jedną z instytucji należących do kategorii praw, które z chwilą śmierci ubezpieczonego przechodzą na oznaczone osoby.

Osoba ubezpieczająca, w tym wypadku spadkodawca, może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci. Jest to więc dobrze znana polisa na życie.

Warto wiedzieć, że ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie. Jest tu pewne podobieństwo do możliwości sporządzania i odwoływania testamentów. Ubezpieczający nie musi również swojej decyzji w żaden sposób uzasadniać.

W przypadku wskazania kilku osób uprawnionych, ubezpieczający może oznaczyć wysokość udziału przypadającego każdej z nich. Jeżeli wysokość udziału każdej z uposażonych, do sumy ubezpieczenia, osób nie zostanie określona, przyjmuje się, że ich udziały są równe.

Suma ubezpieczenia to kwota odpowiadająca wysokości wypłacanego świadczenia z umowy ubezpieczenia na życie. Często zdarza się, że o swoim uposażeniu, osoby uprawnione nie dowiadują się za życia spadkodawcy. Do uposażenia nie jest bowiem wymagana ich zgoda. Liczy się wyłącznie wola ubezpieczającego.

Czy suma ubezpieczenia na życie wchodzi do spadku?

Odpowiedź jest raczej prosta. Prawo do wypłaty sumy ubezpieczenia tzw. roszczenie o zapłatę, nigdy nie należało do spadkodawcy. Roszczenie o zapłatę przysługuje, wobec zakładu ubezpieczeń, osobie uposażonej.

Skoro prawo to nie należało do spadkodawcy, to nie może wchodzić w skład spadku. Z tego też powodu pieniędzy z polisy na życie nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu masy spadkowej, nie rozlicza się dzieląc spadek, ani nie bierze pod uwagę przy ustalaniu wysokości należnego zachowku.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: