26 października 2020
Cywilny

W życiu prędzej czy później przychodzi ten radosny czas, gdy nabywa się samochód lub z równie wielką radością, pozbywa się starego. Czynności sprzedaży dokonujemy spisując stosowną umowę. Dziś o tym, jakie elementy powinna jednak zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu.

Pisemny charakter umowy.

Po pierwsze umowa powinna zostać sporządzona na piśmie. Nie ma tu znaczenia czy jest to umowa sporządzona pismem ręcznym, czy też została spisana komputerowo i wydrukowana. Zresztą wzorów takiej umowy w Internecie znajdziecie bez liku.

Elementy niezbędne umowy.

Nie ważne czy ręczna czy drukowana, każda umowa powinna zawierać określone elementy. Należą do nich:

a) Miejsce oraz data dokonania transakcji kupna-sprzedaży,
b) Oznaczenie stron umowy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przy współwłasności pojazdu w umowie muszą zostać wpisane dane wszystkich współwłaścicieli!
c) Oznaczenie pojazdu: marka, model, rok produkcji, nr VIN, nr rejestracyjny. Warto wpisać również przebieg na dzień zawierania umowy.
d) Cena kupna-sprzedaży pojazdu zapisana zarówno cyfrowo jak i słownie.

Elementy dodatkowe umowy.

Oprócz elementów podstawowych, warto zawrzeć również elementy dodatkowe. Może nie są one niezbędne ale stanowią pewne zabezpieczenie zarówno kupującego jak i sprzedającego. Do takich elementów należą:

a) Oświadczenie sprzedającego, że przedmiot umowy (pojazd) stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie jest objęty zastawem ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia lub egzekucji,
b) Oświadczenie sprzedającego o prawdziwości przebiegu pojazdu. Może się zdarzyć, że jako sprzedający nie jesteś pewien czy stan licznika jest poprawny (np. sam kupiłeś to auto rok temu jako używane). Co wówczas zrobić? Nie składać oświadczenia o prawdziwości przebiegu pojazdu, lecz złożyć stosowne oświadczenie i podać stan licznika jaki widnieje,
c) Godzina zawarcia umowy i wydania pojazdu,
d) Oświadczenie sprzedającego o przekazaniu dokumentów pojazdu z ich wyszczególnieniem (np. karta pojazdu, dowód rejestracyjny),
e) Oświadczenie o liczbie wydanych kluczy do pojazdu,
f) Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu.

Gdy kupujemy auto uszkodzone, kupujemy je taniej niż auto sprawne i nieuszkodzone. Warto wypisać widoczne lub znane uszkodzenia pojazdu. Wówczas zmniejszamy lub nawet całkowicie wyłączamy ryzyko, że Urząd Skarbowy stwierdzi, że zaniżyliśmy cenę zakupu i odprowadziliśmy za mały podatek.

Pamiętaj, że jako kupujący musisz zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1000,00 zł, wynoszący 2% wartości przedmiotu umowy!

Deklarację na formularzu PCC-3 składa się w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Od razu opłaca się również należny fiskusowi podatek.

Uwaga! Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi wynika z przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 558 ust. 1 KC strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Nie dotyczy to umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentem. Uważaj więc, zawierając umowę z osobą fizyczną, na to by w umowie nie znalazły się zapisy wyłączające odpowiedzialność sprzedającego za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Czym jest rękojmia i jak z niej skorzystać? O tym już najbliższy piątek.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: