6 lipca 2022
Cywilny

W czasach zmieniającego się globalnie klimatu, oraz coraz częstszych okresów susz, dobrym rozwiązaniem problemu niedoboru wody, na należącej do nas nieruchomości, staje się wybudowanie studni.

Czasami budowa studni jest więc koniecznością. Mówię tu o przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. Studnię można też wybudować, gdy posiadamy naprawdę dużą powierzchnię ogrodu wymagającą nawadniania. Jej istnienie pozwoli zmniejszyć koszt zużycia wody z wodociągów.

Budowa studni powinna odbyć się zgodnie z prawem.

Oczywiście przepisy przewidują, jakie wymagania należy spełnić, by budowa studni odbyła się zgodnie z prawem. Przepisy te nie znajdują się jednak tylko w jednej ustawie, stąd łatwo o ich naruszenie.

Czym jest studnia?

Zacznijmy od tego, czym właściwie jest studnia, w rozumieniu prawa. Studnia to ujęcie wody podziemnej, sztucznie wiercone lub kopane poziomo lub ukośnie w warstwie gleby, aż do poziomu wodonośnego. Może sięgać tylko do poziomu wód podskórnych, znajdujących się bezpośrednio pod warstwą gleby, lub do wód głębinowych, osadzonych znacznie niżej.

W pierwszym przypadku woda nie jest przykryta warstwą nieprzepuszczalną, w związku, z czym z powierzchni ziemi mogą przenikać do niej najróżniejsze zanieczyszczenia. Taka studnia potrafi również wyschnąć w okresie suszy.

Studnia sięgająca warstwy wodonośnej, jako położonej głębiej, pozbawiona jest tych mankamentów.

Budowa studni w prawie budowlanym.

Od wejścia w życie nowelizacji prawa budowlanego, tj. od dnia 28 czerwca 2015 r. budowa studni została formalnie bardzo ułatwiona. Jej wykonanie nie wymaga już uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. Nie wymaga również dokonania zgłoszenia. Nie oznacza to jednak konieczności spełnienia wymagań obejmujących lokalizację studni. Określa je rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z przepisów zawartych w rozporządzeniu wynika na przykład, że odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, powinna wynosić co najmniej:
1) do granicy działki – 5 m;
2) do osi rowu przydrożnego – 7,5 m;
3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m.

Przepisy zawierają również inne, bardziej szczegółowe zapisy i wyjątki. Warto się z nimi zapoznać planując budowę studni.

W rozporządzeniu nie określono także odległości dla studni, z których woda nie będzie spożywana przez ludzi, a np. wykorzystywana do podlewania ogrodu.

Prawo budowlane nie jest jednak jedyną ustawą zawierającą zapisy dotyczące wykonywania studni.

Prawo wodne a budowa studni.

W pewnych sytuacjach konieczne będzie uzyskanie pozwolenia. Zastosowanie mogą bowiem znaleźć przepisy prawa wodnego, gdyż studnia głębinowa stanowi urządzenie wodne w rozumieniu tejże ustawy. Przed rozpoczęciem budowy studni należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, jeżeli studnia:
1) ma być głębsza niż 30m lub
2) przewidziany jest pobór wody w ilości przekraczającej 5 metrów sześciennych na dobę lub
3) pobór wody nie jest związany ze zwykłym korzystaniem z wód.

Zwykłe korzystanie z wód może służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub rolnego.

Prawo geologiczne i górnicze a budowa studni.

Trzecią ustawą, pod którą może podlegać budowa studni, jest prawo geologiczne i górnicze. Ustawa ta znajdzie zastosowanie w przypadku wykonywania studni:
1) o głębokości większej niż 30 m i/lub
2) służącej do poboru wody w ilości większej niż 5 metrów sześciennych na dobę lub
3) znajdującej się na obszarze górniczym.

A co, jeżeli przekroczona zostanie głębokość, wykorzystanie dobowe lub studnia będzie wykonywana na obszarze górniczym? W takiej sytuacji wykonanie studni traktuje się jako robotę geologiczną. Konieczne staje się wówczas opracowanie projektu robót geologicznych. Projekt, w zależności od sytuacji, podlega zgłoszeniu do starosty lub może wymagać uprzedniego zatwierdzenia przez starostę.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: