16 kwietnia 2021
Cywilny

Pozew lub wniosek to pisma procesowe wszczynające postępowanie cywilne. Strona wnosząca takie pismo ma obowiązek poinformowania sądu m.in. czy podjęto próbę ugodowego załatwienia sporu – sprawy. Obowiązek ten można wypełnić oświadczając np. że wielokrotne rozmowy, czy wymiana pism pomiędzy stronami, nie doprowadziły do porozumienia. Można też wykazać, iż do ugody nie doszło pomimo przeprowadzenie sądowego postępowania pojednawczego zwanego zawezwaniem do próby ugodowej.

Kto i kiedy może wystąpić do sądu o przeprowadzenie postępowania pojednawczego?

W zasadzie z wnioskiem takim może wystąpić każdy, o ile jego sprawa cywilna nadaje się do ugodowego załatwienia i ewentualnemu zawarciu ugody nie sprzeciwiają się przepisy prawa ani też zasady współżycia społecznego. Taka ugoda nie może mieć też na celu obejścia obowiązujących przepisów prawa. Taki charakter obejścia prawa będzie miało np. zawarcie ugody podziału majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej.

Uwaga! Przeprowadzenie posiedzenia pojednawczego jest możliwe wyłącznie przed wszczęciem postępowania cywilnego, czyli przed złożeniem pozwu lub wniosku ze stosownym żądaniem. Jeżeli sprawa cywilna jest już w toku zawarcie to ugody w postępowaniu pojednawczym nie jest możliwe. Oczywiście taką ugodę można również zawrzeć w postępowaniu cywilnym toczącym się w normalnym trybie.

Ważne! Należy pamiętać, że postępowanie pojednawcze ma szanse zakończyć się ugodą, gdy każda ze stron zdecyduje się na ustępstwa w zakresie swoich żądań.

Jakie sprawy w trybie postępowania pojednawczego mogą być załatwione?

Najczęściej są to sprawy z zakresu zobowiązań. Spłaty zaciągniętych pożyczek, zapłata za towary. Sprawy związane z odszkodowaniami czy zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę.  Mogą być to jednak także sprawy z zakresu prawa spadkowego – dział spadku, czy też prawa rodzinnego – podziału majątku po rozwodzie.

Nie można jednak w tym trybie zawrzeć ugody w zakresie rozwiązania małżeństwa przez rozwód, uznania dziecka itp. Z mocy prawa wyłączone są też wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi.

Gdzie należy złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

Zasadą jest, że wniosek taki składa się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby przeciwnika.

Uwaga! Jeżeli postępowanie pojednawcze nie będzie dopuszczalne sąd wniosek odrzuci.

Jakie informacje należy we wniosku zamieścić?

Przede wszystkim należy dokładnie oznaczyć strony postępowania z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Należy również podać swój numer Pesel.

Bezwzględnie należy także krótko opisać przedmiot sprawy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby opis przedmiotu sprawy był niejako przygotowaniem do wniesienia pozwu / gdyby do ugody nie doszło / i zawierał szczegóły z powołaniem się na dowody potwierdzające zasadność zaprezentowanego we wniosku stanowiska.

Uwaga! Do wniosku nie załącza się żadnych dowodów / żadnych dokumentów /. To nie jest ten etap postępowania.

Niezwykle ważne jest także szczegółowe przedstawienie propozycji ugodowych. Ponieważ zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia, to moim zdaniem, nie należy wniosku „spłycać”. Przede wszystkim winien on zawierać szczegółowo określone roszczenie, którego dotyczy. Jest to o tyle ważne albowiem przerwanie biegu przedawnienia dotyczy wyłącznie roszczenia, które ma być przedmiotem postępowania pojednawczego. Dla przykładu: jeżeli strona przeciwna nie dokonała zapłaty za trzy faktury, a we wniosku wskazano zaległość tylko z jednej, to bieg terminu przedawnienia ulegnie przerwaniu tylko, co do roszczenia z tej jednej faktury. 

Ważne! Nie należy się przejmować, jeżeli o którymś z wymaganych elementów wniosku zapomniałeś. Sąd wzywa, w takiej sytuacji, do uzupełnienia wniosku wskazując, jakie są jego braki.

Uwaga! Wniosek składa się do sądu rejonowego bez względu na to, jaka jest wartość przedmiotu sporu. Nawet w sytuacji, gdyby w postępowaniu rozpoznawczym, właściwy był do rozpoznania sprawy sąd okręgowy.

Co do zasady postępowanie jest jawne, a rozpoznanie wniosku następuje na posiedzeniu, a nie na rozprawie albowiem faktycznie sąd sprawy „nie rozpoznaje”. W przypadku dojścia stron do porozumienia, treść ugody, wpisywana jest do protokołu lub też zapisywana na odrębnej karcie, która stanowi załącznik do protokołu.  Ugoda jest podpisywana przez każdą ze stron postępowania.

Uwaga! Na dzień sporządzania niniejszego wpisu opłata sądowa wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 1/5 opłaty należnej w sytuacji, gdyby pozew lub wniosek został złożony w trybie zwyczajnym.

Ważne! Jeżeli złożyłeś wniosek to powinieneś również stawić się na posiedzenie w terminie wyznaczonym przez sąd. Jeżeli tego nie zrobisz sąd na wniosek twojego przeciwnika może obciążyć Cię kosztami postępowania, w tym kosztami adwokackimi. W odwrotnej sytuacji, gdy przeciwnik nie stawi się na wezwanie, a wniosłeś następnie pozew w tej samej sprawie, to sąd obciąży przeciwnika kosztami postępowania pojednawczego.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: