30 listopada 2020
Cywilny

Zasiedzenie nieruchomości, to nic innego jak nabycie prawa własności nieruchomości, przez osobę, która nie jest jej właścicielem. Jakie musisz spełnić warunki by nabyć własność nieruchomości w ramach zasiedzenia, dowiesz się z tego wpisu.

Kto może zasiedzieć nieruchomość?

Każdy, kto przez określoną ilość czasu, włada nieruchomością jak właściciel, chociaż nim nie jest. Czas ten jest dość długi, a ponadto zależy od swoistego nastawienia psychicznego, z jakim włada się nieruchomością.

Zasiedzenie nieruchomości może nastąpić w dobrej lub złej wierze.

W zależności od tego czy władanie nieruchomością następuje w dobrej lub złej wierze liczy się termin wymagany do nabycia własności w drodze zasiedzenia.

Dobra wiara oznacza, że władający używał nieruchomości nie wiedząc, że posiada ona prawowitego właściciela. Wówczas nabywa prawo własności po upływie 20 lat. Do zasiedzenia nieruchomości w dobrej wierze dochodzi najczęściej w sytuacjach nieuregulowanych spraw rodzinnych (np. spadkowych). Dzieje się tak, kiedy członek rodziny uważa, że skoro gospodaruje na jakiejś nieruchomości to prawnie ona należy do niego. Dopiero z chwilą np. chęci darowania tej nieruchomości dzieciom, okazuje się, że owa nieruchomość w dalszym ciągu stanowi własność np. rodziców.

Zła wiara oznacza, że władający wiedział, że nieruchomość posiada prawowitego właściciela, a mimo to władał tą nieruchomością, jako właściciel, opłacał podatki, gospodarował na niej nieprzerwanie w okresie, co najmniej 30 lat. Tak więc po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Przykładem zasiedzenia nieruchomości w złej wierze może być zajęcie i zagospodarowanie pola sąsiada, który wyjechał za granicę.

Jak stwierdza się zasiedzenie nieruchomości?

Nabycie prawa własności nieruchomości, w drodze zasiedzenia, zostaje stwierdzone w toku postępowania sądowego. Władający nieruchomością, czy to w dobrej czy w złej wierze, aby móc zostać jej prawowitym właścicielem musi w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, złożyć stosowny wniosek o nabycie nieruchomości poprzez zasiedzenie.

Zasiedzenie nieruchomości, w tym upływ 20 lub 30 lat, należy przed sądem udowodnić. Najczęściej oprócz dokumentów, takimi dowodami są zeznania świadków.

Podstawowe dokumenty jakimi udowadniamy zasiedzenie to między innymi:

– Potwierdzenia wpłat podatków związanych z nieruchomością (np. rolnego, leśne, od nieruchomości),

– Wypis i wyrys z rejestru gruntów, włączając w to mapę ewidencyjną nieruchomości.

Czy wniosek o stwierdzenie zasiedzenia podlega opłacie sądowej?

Tak. Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie, jest stała i wynosi 2000,00 zł.

Uwaga na obowiązek podatkowy!

Osoba, która nabyła prawo własności jest zobowiązana do uiszczenia podatku. Podatek ten opłaca się w wysokości 7% wartości nieruchomości. W przypadku zasiedzenia to wartość nieruchomości jest tak zwaną „podstawą opodatkowania„. Obowiązek zapłaty podatku powstaje od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie.

Istnieje możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania. W tym celu należy odliczyć poniesione na nieruchomość nakłady. Oczywiście, o ile jesteś w stanie udowodnić ich poniesienie oraz zostaną uznane przez urząd skarbowy.

W celu zapłaty podatku należy w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia należy do urzędu skarbowego złożyć formularz SD-3. Następnie urząd wyśle Ci decyzję o wysokości należnego podatku.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: