20 marca 2023
Karny

Generalną zasadą możliwości zastosowania tymczasowego aresztowania jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego. Wcześniej niezbędne jest wykazanie, że prawidłowy tok postępowania może być zagrożony. Zagrożenie musi być realne.

Drugim niezbędnym elementem zezwalającym za stosowanie tymczasowego aresztowania jest ustalenie, iż z zebranego materiału dowodowego musi wynikać duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu zarzucanego podejrzanemu lub oskarżonemu. Ta kwestia była już przedmiotem poprzednich wpisów.

Kiedy tymczasowego aresztowania stosować nie można ?

Decydują o tym względy zdrowotne lub rodzinne.

Względy zdrowotne należy oceniać tylko w stosunku do osoby podejrzanego lub oskarżonego.

Nie można stosować tymczasowego aresztowania, jeżeli zastosowanie aresztu spowodować może poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia osoby wobec, której areszt ma być zastosowany. .

Od tej zasady są wyjątki. Nawet jeżeli areszt może zagrażać zdrowiu i życiu, można areszt stosować.. Muszą za tym przemawiać szczególne względy. Jak rozumieć pojęcie „szczególne względy” ? Nie zostało to określone w przepisach. W rezultacie zachodzi konieczność skorzystania z praktyki i komentarzy w tym zakresie.

Względy rodzinne należy oceniać zarówno w zakresie podejrzanego jak i oskarżonego. Oczywiście ocenie podlega również pełna sytuacja rodzinna tych osób. Areszt musi dla tych osób powodować wyjątkowo ciężkie skutki. Co należy rozumieć pod pojęciem „wyjątkowo ciężkich skutków” ? Tego również nie sprecyzowano w przepisach.

Ogólnie można powiedzieć, że dotyczy to skutków szczególnego rodzaju. Takimi skutkami nie są „normalne” skutki wywołane odosobnieniem z uwagi na zastosowanie aresztu. Chodzi o skutki, które stanowią zagrożenie dla bytu oskarżonego i jego rodziny.

Wykonanie kary pozbawienia wolności Sąd może warunkowo zawiesić. Sąd lub prokurator winien ocenić, czy taka możliwość istnieje. W przypadku oceny pozytywnej nie można stosować tymczasowego aresztowania.

Przewidywanie kary łagodniejszej niż pozbawienie wolności z jej warunkowym zawieszeniem również uniemożliwia stosowanie tymczasowego aresztowania.

Od tej zasady jest wyjątek. Nawet jeżeli przewidywana kara pozbawienia wolności związana jest z warunkowym jej zawieszeniem, to gdy jest wysoce prawdopodobne, że możesz zostać umieszczony w leczniczym zakładzie zamkniętym, areszt może być zastosowany.

Jeżeli jesteś tymczasowo aresztowany to powinieneś być natychmiast zwolniony. Okoliczności muszą jednak wskazywać, że otrzymasz karę pozbawienia wolności krótszą niż trwa twój areszt.

Jeżeli zarzucają ci popełnienie przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności, która nie przekracza 1 roku, to wobec ciebie tymczasowego aresztowania stosować nie można. Chodzi o karę określoną w ustawie karnej, a nie karę przewidywaną.

Wszystkie ograniczenia stosowania aresztu / oprócz względów zdrowotnych i rodzinnych / nie obowiązują jeżeli ukrywałeś się, nie można ustalić twojej tożsamości, uporczywie nie stawiałeś się na wezwania lub w inny sposób utrudniałeś bezprawnie postępowanie karne.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: