18 grudnia 2020
Karny

Często zdarza się, zwłaszcza w nowym budownictwie, że wraz z zakupem mieszkania dokonuje się zakupu prywatnego miejsca parkingowego. Czasem takie miejsce parkingowe jest przedmiotem osobnego prawa własności, a czasem prawa do wyłącznego korzystania z oznaczonej części nieruchomości wspólnej. Takie prywatne miejsce parkingowe, jak każda inna własność, podlega ochronie prawnej. Stale rosnący niedobór miejsc parkingowych, zwłaszcza w centrach miast, skutkuje, niestety, często pojawiającym się problemem zajęcia cudzego miejsca parkingowego.

Jakie, prawne, możliwości działania ma właściciel bezprawnie zajętego miejsca parkingowego?

W pierwszej kolejności należy ustalić, na jakiego rodzaju terenie znajduje się nasze miejsce parkingowe. Trzeba sprawdzić jak teren danego osiedlu (lub parkingu) oraz prywatne miejsca parkingowe, znajduje się na nim, zostały oznakowane.

Odpowiednie oznakowanie terenu to podstawa szybkiego rozwiązania problemu.

Prawidłowe oznakowanie obszaru, umożliwiające podjęcie działań przez Policję lub Straż Miejską, wymaga:
1) oznakowania terenu, jako „strefa zamieszkania” albo „strefa ruchu”,
2) znaku z informacją, że miejsca parkingowe są prywatne oraz, że zaparkowany pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela.

Wystarczające jest umieszczenie oznakowania, o możliwości odholowania, w widocznym miejscu. Musi być wiadomo, że oznakowanie dotyczy miejsc znajdujących się na danym obszarze, np. przy wjeździe na osiedle lub osiedlowy parking.

Jeżeli osiedle lub parking są w taki sposób oznakowane, to właściciel prywatnego miejsca parkingowego może zgłosić zajęcie jego miejsca na Policję lub Straż Miejską. Osobie parkującej pojazd pomimo zakazu grozi odholowanie pojazdu na koszt właściciela. Ponadto może zostać ukarany za wykroczenie, za co grozi grzywna w wysokości od 20 do 5000 złotych albo nagana.

Co jednak w sytuacji, gdy brak jest oznakowania umożliwiającego służbom, odholowanie pojazdu zaparkowanego na cudzym, prywatnym miejscu parkingowym?

Tu już sytuacja nie jest, niestety, ani szybka, ani prosta do rozwiązania. Właściciel zajętego miejsca nie ma możliwości wyegzekwowania swoich praw z pomocą Policji czy Straży Miejskiej. Nie ma również prawnej możliwości zlecenia prywatnej firmie odholowania pojazdu zajmującego jego miejsce. Przepisy ustawy o ruchu drogowym wskazują, że dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi może wydać wyłącznie policjant, strażnik gminny (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą. Za bezprawne działanie właściciel zajętego miejsca sam może ponieść odpowiedzialność czy to karną czy cywilną.

Jak należy postępować, by nie narobić samemu sobie kłopotów?

W pierwszej kolejności warto, mimo wszystko, zawiadomić Policję lub Straż Miejską. Może się, bowiem okazać, że interwencja służb będzie możliwa i konieczna z uwagi na potrzebę uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób. Taką sytuację przewidują przepisy prawa o ruchu drogowym. 

Jeżeli usunięcie pojazdu nie będzie na tej podstawie możliwe, to właścicielowi zajętego miejsca parkingowego pozostaje jedynie założenie sprawy cywilnej związanej z ochroną swojej własności. Niestety roszczeń cywilnych dochodzi się sądownie, co wiąże się nie tylko z koniecznością wstępnego poniesienia kosztów, oraz z długotrwałością postępowania cywilnego. Postępowanie sądowe raczej nie pomoże, gdy doszło do jednorazowego, krótkotrwałego zajęcia cudzego miejsca parkingowego. Może jednak okazać się skutecznym orężem, gdy do zajęcia miejsca parkingowego dochodzi częściej, lub zajmuje je wciąż ta sama, nieuprawniona, osoba.

Warto też pamiętać, że właścicielowi prywatnego miejsca parkingowego, przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego własności. Niestety również i to roszczenie jest roszczeniem cywilnoprawnym.

Lepiej, więc będzie zapobiegać zajmowaniu swojego miejsca parkingowego przez osoby nieuprawnione. Można to zrobić poprzez ustawienie trwałych zabezpieczeń, w postaci słupków lub blokad na swoim miejscu parkingowym. 

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: