2 listopada 2022
Cywilny

Jest oczywiste, iż często dłużnicy są jednocześnie właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Komornik może wszcząć przeciwko Tobie egzekucję również z nieruchomości, celem wyegzekwowania długu na rzecz wierzyciela.

W takiej sytuacji komornik jest zobowiązany do przesłania Tobie, jako dłużnikowi:

– zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości,

– wezwania do dobrowolnej zapłaty wierzytelności.

Uwaga! Komornik musi wysłać Ci wezwanie do zapłaty. Musi pouczyć Cię, że w przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie przystąpi do dalszego kroku związanego z egzekucją z nieruchomości. Tym krokiem jest dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości.

To jednak nie wszystkie czynności, których komornik powinien dokonać.

Komornik musi także złożyć w Sądzie wniosek o wpis do księgi wieczystej, prowadzonej dla danej nieruchomości, o wszczęciu egzekucji. W przypadku, gdy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej składa taki wniosek do prowadzonego dla danej nieruchomości zbioru dokumentów. 

Wniosek złożony do zbioru dokumentów wywołuje prawie wszystkie skutki wpisu, tak jakby został złożony w księdze wieczystej.

Uwaga! Wniosek złożony do zbioru dokumentów nie wywołuje skutków jedynie w zakresie związanym z przepisami o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Co to oznacza postaram się opisać w innym – odrębnym – wpisie na blogu.

Ważne! Wniosek komornika znajdzie odzwierciedlenie poprzez wpisanie wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w dziale III księgi wieczystej. 

Kiedy i jak możesz oczekiwać wykreślenia wzmianki o wszczęciu egzekucji?

Nie ulega wątpliwości, iż wpisy wzmianki o wszczęciu egzekucji ograniczają możliwości sprzedaży nieruchomości, czy też uzyskania kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomości z jednej strony, zaś z drugiej strony wprowadzają w błąd innych wierzycieli, ale też ich i „odstraszają”, w przyłączeniu się do egzekucji.

Wykreślenia wzmianki o wszczęciu egzekucji dokonuje komornik składając do Sądu stosowny wniosek. W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej, komornik składa wniosek o usunięcie wzmianki ze zbioru dokumentów. 

Wykreślenie wzmianki o wszczęciu egzekucji może nastąpić w przypadku, gdy:

postępowanie egzekucyjne zostało umorzone np. gdy tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji utracił moc lub wierzyciel w ciągu 6 miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia egzekucji albo w tym terminie nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania,

ukończenia postępowania egzekucyjnego w inny / jakikolwiek / sposób niż poprzez umorzenie np. poprzez spłatę całości zadłużenia bez potrzeby sprzedaży licytacyjnej nieruchomości.

Uwaga! Właśnie najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją, że egzekucja została już zakończona, ale wzmianki nadal pozostają wpisane w księdze wieczystej.

Kto jest uprawniony do wykreślenia wzmianki o wszczęciu egzekucji z księgi wieczystej?

Zobowiązanym do wykreślenia tej wzmianki jest komornik, który prowadził egzekucję z nieruchomości. Ma on obowiązek złożyć odpowiedni wniosek wraz z postanowieniem o umorzeniu bądź zakończeniu egzekucji. Postanowienie musi być prawomocne.

Wobec częstych zmian w przepisach dotyczących przedmiotu wpisu możemy, na dzień dzisiejszy, wyróżnić dwa podstawowe stany faktyczne:

w zakresie postępowań egzekucyjnych wszczętych przed dniem 03.05.2012 r., ale zakończonych przed dniem 01.01.2013 r. komornik ma obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie wzmianki o wszczęciu egzekucji z księgi wieczystej lub usunięcie wzmianki ze zbioru dokumentów wyłącznie na wniosek dłużnika lub wierzyciela,

w zakresie postępowań egzekucyjnych wszczętych po dniu 03.05.2012 r., które zakończyły się po 01.01.2013 r. komornik z odpowiednim wnioskiem winien wystąpić z urzędu. Nie musisz zatem składać komornikowi wniosku.

Uwaga! Komornik miał obowiązek złożenia wniosków o wykreślenie wzmianek o wszczęcie egzekucji z urzędu „w starych sprawach”. Chodzi o sprawy prowadzone do dnia 30.06.2020 r. Niestety nie wszyscy komornicy obowiązek ustawowy wykonali. W takiej sytuacji powinieneś „przypomnieć” komornikowi o konieczności wykonania jego obowiązku wysyłając stosowne żądanie.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: