19 sierpnia 2022
Handlowy - spółki

Istotnym elementem założenia spółki z o.o. jest wniesienie wkładów. Zgodnie z art. 3 k.s.h., wspólnicy dążą do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów do spółki. A zatem wniesienie przez wspólnika wkładu do spółki stanowi jego obowiązek.

Co może być wkładem do spółki z o.o.?

Wkład do spółki z o.o. może zostać wniesiony w formie pieniężnej (gotówką lub przelewem) lub niepieniężnej (aport). O ile pierwsza ze wskazanych form nie budzi wątpliwości – druga nastręcza często problemów.

Aportem może być m.in. prawo własności:
– nieruchomości,
– rzeczy ruchomej,
– intelektualnej (np. znak towarowy),

– jak również przysługująca wspólnikowi wierzytelność.

Nie może nim być natomiast prawo niezbywalne, tj. prawo pierwokupu, czy dożywocia, jak również świadczenie pracy, czy określonych usług.

Jeżeli wkładem do spółki ma być wkład niepieniężny, należy pamiętać, o dwóch elementach:

– w umowie spółki określić przedmiot takiego wkładu, i wspólnika wnoszącego aport oraz
liczbę i wartość nominalną objętych udziałów.

Aporty tylko w umowie spółki w formie aktu notarialnego.

W przypadku zawarcia umowy spółki z o.o. elektronicznie, przez system s24, na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Wniesienie w późniejszym czasie wkładu w formie niepieniężnej (aportu) jest możliwe wyłącznie poprzez zmianę umowy spółki. Zmiany należy dokonać w formie aktu notarialnego i ujawnić we właściwym sądzie KRS.

Dlatego też – w przypadku, gdy wspólnicy chcą wnieść do spółki aporty – celem ułatwienia procedury zalecane jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Kiedy należy wnieść wkład do spółki z o.o.?

Niezależnie od formy wniesionego wkładu, powinien on pozostawać do dyspozycji spółki jeszcze
przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego należy wnieść w całości w takim czasie, aby zawiązanie spółki mogło być zgłoszone przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki z o.o.

Nieco odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku spółki z o.o. zarejestrowanej w systemie S24. W tej sytuacji wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego nie stanowi warunku powstania spółki. Jednak powinno ono wówczas nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu spółki do KRS.

Wysokość kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. powinien wynosić, co najmniej, 5 000,00 zł.

Wartość nominalna jednego udziału zaś nie może być niższa niż 50,00 zł.

Jak podnieść kapitał zakładowy?

Celem zwiększenia wiarygodności w oczach kontrahentów, wspólnicy spółki dosyć często decydują się na podniesienie kapitału zakładowego spółki z o.o. Jest to możliwe w drodze uchwały podejmowanej przez Zgromadzenie Wspólników. Procedurę w tym zakresie warto zastrzec w umowie spółki. W przypadku braku takich uregulowań umownych, w razie potrzeby zwiększenia kapitału zakładowego spółki, będzie trzeba dokonać zmian w umowie spółki.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: