2 stycznia 2023
Cywilny

Do 2009 roku upadłość mogły ogłosić wyłącznie osoby będące przedsiębiorcami. W 2009 roku wprowadzono do prawa upadłościowego możliwość ogłoszenia bankructwa także przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka to w wielkim skrócie działanie prawne, które umożliwia rozpoczęcie życia bez długów. Jeżeli nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań, to upadłość może okazać się dla Ciebie świetnym rozwiązaniem. Jej ogłoszenie pozwoli Ci wyjść ze spirali niespłaconych pożyczek czy kredytów i rozpocząć nowe życie.

Jak wygląda procedura upadłościowa?

Przebieg postępowania upadłościowego, w dużym skrócie, przedstawia się następująco:

1) składasz wniosek do sądu,
2) sąd akceptuje Twój wniosek,
3) powołany przez sąd syndyk przejmuje w zarząd twój majątek,
4) syndyk ustala listę wierzytelności i harmonogram spłat Twojego zadłużenia,
5) spłacasz zadłużenia zgodnie z ustalonym harmonogramem,
6) zobowiązania niespłacone w toku postępowania upadłościowego, z mocy prawa umarzają się.

W zależności, jakie masz możliwości finansowe będziesz zobowiązany do spłaty całości lub części zobowiązań. W większości przypadków zaspokojeniu podlega tylko część długów. Możesz jednak spać spokojnie. Harmonogram spłat będzie tworzony tak żeby było Cię stać na bieżące utrzymanie.

Podczas postępowania upadłościowego egzekucje komornicze zostają zawieszone. Przy zakończeniu upadłości sukcesem postępowania egzekucyjne są umarzane, a Ty możesz rozpocząć nowe, wolne od długów, życie.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Aby móc żądać ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej, należy spełniać dwie główne przesłanki.

Po pierwsze, w chwili składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trzeba być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – konsumentem.

Po drugie, ów konsument musi być niewypłacalny.

Stan niewypłacalności oznacza trwałe utracenie zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przyjmuje się, że utrata zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych zachodzi, gdy opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza trzy miesiące. Dla przykładu, gdy dochody miesięczne uzyskiwane przez dłużnika nie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i spłaty długów, przez co długi rosną zamiast się zmniejszać.

Konsumentem nie jest jednakże:

1) wspólnik osobowych spółek handlowych, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia – całym swoim majątkiem np. komandytariusz,
2) wspólnik spółki partnerskiej,
3) osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej,
4) osoba mająca zawieszoną działalność gospodarczą

Cel upadłości

Cel postępowania upadłościowego jest prosty. Przy braku możliwości spłacenia całości zadłużenia, należy spłacić chociaż jego część i tym samym uwolnić się od długów. W tym działaniu bardzo ważna jest współpraca z syndykiem. To właśnie syndyk od chwili ustanowienia przez sąd, będzie rozporządzał Twoim majątkiem. Będzie sprawdzał, co można sprzedać, jakie zadłużenie można spłacić, ile pieniędzy będziesz potrzebować na bieżące utrzymanie.

Syndyk będzie ewentualnie sporządzał projekt harmonogramu spłat zadłużenia, który zatwierdzać będzie sąd. Głównym celem postępowania upadłościowego jest więc generalne oddłużenie dłużnika. Rozumieć przez to należy zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika oraz umorzenie części lub całości niezaspokojonych długów.

Należy jednak pamiętać, że oddłużenie nie jest całkowite. Istnieje bowiem katalog zobowiązań, które umorzeniu nie podlegają, a należą do niego m.in. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, rentowe czy sądowo orzeczone kary grzywny.

Jeżeli poszukujesz wsparcia w zakresie upadłości konsumenckiej w Wałbrzychu lub innym mieście, zapraszam do kontaktu.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: