9 stycznia 2023
Karny

Otrzymałem wezwanie jako świadek, a nie stawiłem się. Co mi grozi? Grozi właśnie kara porządkowa. Jest to kara pieniężna. Najwyższa jej wysokość to 3 000,00 zł.

Karą może ukarać prokurator lub sąd w zależności od tego, na czyje wezwanie się nie stawiłeś.

Pokrzywdzony jest także świadkiem. Z tych względów pokrzywdzonego można także ukarać za brak stawiennictwa.

Nie mogę się stawić się na wezwanie? Co robić?

Poinformuj sąd lub prokuratora, że nie możesz się stawić. Najlepiej wyślij pisemne wyjaśnienie. Po prostu napisz z jakich przyczyn nie możesz być obecny.

Jeżeli zachorowałeś, powinieneś uzyskać od lekarza zaświadczenie. Zaświadcznie o tym, że nie możesz się stawić wydaje także lekarz sądowy. Takie zaświadczenie prawie zawsze usprawiedliwia Twoją nieobecność. Niestety lekarzy sądowych jest bardzo mało. Ich listę znajdziesz na stronach internetowych sądów.

Sąd lub prokurator każdorazowo dokonuje oceny pozostałych powodów nieobecności. Najczęściej sąd usprawiedliwia nieobecność. W szczególności gdy nieobecność jest jednorazowa.

Nie chowaj „głowy w piasek”. Informuj o przyczynach niestawiennictwa.

Otrzymałem wezwanie do zapłaty kary za niestawiennictwo.Co mam zrobić?

Otrzymasz zawiadomienie o ukaraniu i wezwanie do zapłaty kary porządkowej. W zawiadomieniu wskazany zostanie także nowy termin do stawiennictwa. Masz obowiązek stawienia się w nowym terminie. Jeżeli nie usprawiedliwiłeś nieobecności pisemnie to możesz to zrobić ustnie. Wskazujesz wtedy powody nieobecności ustnie do protokołu. Sąd na twój wniosek może uchylić nałożoną na ciebie karę.

Wyszedłem z sali rozpraw i poszedłem do domu. Dostałem za to karę. Dlaczego?

Zasadą jest, że jeżeli sąd nie zwolni świadka z dalszej obecności nie wolno się oddalać z sądu. Czekasz pod salą. W tym czasie sąd przesłuchuje innych świadków. Sąd nakazuje pozostanie w sądzie, aby móc ewentualnie przeprowadzić konfrontacje np. pomiędzy świadkami.

W takiej sytuacji obowiązują zasady jak wyżej pisałem. Musisz usprawiedliwić swoje zachowanie. Przecież mogłeś nie usłyszałeć polecenia sądu lub go nie zrozumieć.

Czy za niestawiennictwo można ukarać w inny sposób?

Tak. Sąd lub prokurator może zarządzić twoje zatrzymanie i doprowadzenie na wyznaczony termin. Takie działanie można połączyć z karą pieniężną. Czas zatrzymania i doprowadzenia nie może przekroczyć 24 godzin.

Czy za niestawiennictwo można aresztować ?

Jeżeli jesteś świadkiem to masz obowiązek zeznawać. Jeżeli odmawiasz złożenia zeznań, a nie masz prawa do odmowy, to możesz zostać aresztowany. Zastosowana kara porządkowa aresztu, nie może trwać dłużej niż 30 dni. Po upływie tego okresu sąd ma obowiązek areszt uchylić.

Czy mogę odwołać się od nałożonych kar?

Od każdej nałożonej na ciebie kary możesz się odwołać. Możesz złożyć zażalenie. Termin do jego wniesienia wynosi 7 dni. Jeżeli karę zastosował prokurator odwołujesz się do sądu. Jeżeli karę zastosował sąd, to składasz zażalenie do sądu wyższej instancji.

UWAGA: Do czasu rozpoznania Twojego zażalenia nie możesz być aresztowany.

Wniesienie przez Ciebie zażalenia na postanowienie o aresztowaniu, wstrzymuje jego wykonanie.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: