17 stycznia 2022
Karny

Ogólnie przebieg postępowania karnego można podzielić na 3 główne etapy. Może to być postępowanie:

przygotowawcze,

– sądowe przed sądem I instancji,

– sądowe przed sądem II instancji.

Postępowanie przygotowawcze prowadzą uprawnione organy ścigania. Najczęściej jest to Policja i Prokuratura. Postępowanie sądowe, jak sama nazwa wskazuje, prowadzone jest przed sądem.

Najczęściej postępowanie przygotowawcze kończy się wniesieniem aktu oskarżenia.

W następstwie wniesienia aktu oskarżenia dalsze postępowanie odbywa się przed sądem I instancji.

Postępowanie przed sądem I instancji najczęściej kończy się wyrokiem skazującym lub (rzadziej) uniewinniającym.

Wyrok sądu I instancji może, ale nie musi, stać się wyrokiem prawomocnym kończącym postępowanie karne.

Kiedy wyrok sądu I instancji jest prawomocny?

Wyrok taki stanie się prawomocny, jeżeli żadna ze stron postępowania karnego wyroku nie zaskarży. Wyrok może być zaskarżony apelacją.

Jeżeli wyrok skazujący wydał sąd I instancji przysługuje Ci apelacja. Możesz napisać sam, lub skorzystać z pomocy obrońcy.

Jeżeli zostałeś uniewinniony to, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, apelację złoży prokurator.

Wniesienie apelacji, w ustawowym terminie, powoduje przekazanie sprawy sądowi II instancji. Wiąże się to z przekazaniem całości akt sprawy do tego sądu.

Sąd II instancji przeprowadza dalsze postępowanie. Co do zasady sąd ten nie przeprowadza nowych dowodów. Sprawdza prawidłowość oceny dowodów przez sąd I instancji. Przede wszystkim jednak ocenia zasadność zarzutów podniesionych w złożonych apelacjach.

Wydanie wyroku przez sąd II instancji kończy postępowanie karne. Dochodzi do prawomocności formalnej postępowania karnego.

Co się dzieje, jeżeli sąd II instancji uchyli wyrok i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji?

W takim przypadku postępowanie przed sądem I instancji rozpoczyna się i toczy od nowa. 

Czy kasacja ma wpływ na prawomocność wyroku sądu II instancji?

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia i przysługuje właśnie od prawomocnego wyroku sądu II instancji. W rzadkich sytuacjach również od wyroku sądu I instancji. Wniesienie kasacji nie oznacza, że prawomocność formalnie nie nastąpiła. Wyrok jest prawomocny, dopóki nie zostanie uchylony. Oznacza to, że prawomocnie zakończone wyrokiem postępowanie, w wyniku uwzględnienia kasacji, może toczyć się od nowa. Sąd Najwyższy, gdy uzna kasację za zasadną, zdecyduje czy zwraca sprawę sądowi I czy II instancji do prowadzenia.

Od prawomocności formalnej należy odróżnić prawomocność materialną postępowania karnego. O tym wkrótce napiszę więcej.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: