1 listopada 2021
Karny

Zdarzają się w życiu sytuacje – zdarzenia, które zdecydowanie „podnoszą ciśnienie”. Jednym z takich zdarzeń jest odholowanie przez upoważnione służby samochodu oraz pozostawienie go na strzeżonym parkingu. Decyzja o odholowaniu najczęściej dotyczy pojazdu mechanicznego, którego używanie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego lub utrudniającego prowadzenie akcji ratowniczej.

Może to dotyczyć samochodu zaparkowanego np.:

1) w miejscu, w którym pozostawienie pojazdu jest zabronione i pozostawienie go w tym miejscu utrudnia ruch drogowy lub zagraża bezpieczeństwu tego ruchu,

2) zaparkowania samochodu w miejscu przeznaczonym dla parkowania osób niepełnosprawnych – oczywiście jeżeli takie uprawnienia nie przysługują,

3) pozostawienie samochodu w miejscu obowiązywania zakazu z tym, że w tym miejscu musi znajdować się oznakowanie, że zaparkowany samochód zostanie usunięty na koszt właściciela.

Równocześnie może to dotyczyć sytuacji związanych z naruszeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w trakcie ruchu pojazdu, poprzez np.:

1) kierowania pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości, czy też w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających,

2) stanu technicznego samochodu zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Odpowiedź na to pytanie jest w zasadzie prosta. Należy udać się na parking, na który odholowano samochód i samochód odebrać. Samochód może odebrać jego właściciel lub posiadacz, ujawniony w dowodzie rejestracyjnym. Może też odebrać osoba wskazana w pokwitowaniu zatrzymania dowodu rejestracyjnego, o ile sytuacja taka miała miejsce.

Uwaga! Przy odbiorze samochodu najczęściej spotkacie się z sytuacją, że nie będą chcieli go wydać i będą żądali okazania uiszczenia opłaty za odholowanie i za parking samochodu.

Czy wydanie samochodu zatrzymanego jest możliwe wyłącznie po uiszczenia opłat za odholowanie i parking?

Nie ulega wątpliwości, że trzeba będzie ponieść opłaty za odholowanie i parkowanie zatrzymanego samochodu.  Nie oznacza to jednak, że najpierw te opłaty należy ponieść, a dopiero po ich spłacie można odebrać z parkingu samochód.

Odbierając zatrzymany samochód nie ma obowiązku wcześniejszego poniesienia opłat za jego odholowanie i parkowanie. Nie ma zatem również obowiązku okazania dowodu uiszczenia tych opłat przy odbiorze samochodu. Oczywiście poruszamy się w stanie prawnym, obowiązującym na dzień umieszczenia tego wpisu na blogu. Być może w bliższej lub dalszej przyszłości przepisy ulegną zmianie.

Ważne! Zarządca parkingu ma obowiązek wydania samochodu osobie uprawnionej. I to pomimo tego, że osoba ta nie dokonała stosownych opłat i nie okazała tym samym dowodu ich poniesienia. 

Co zrobić w sytuacji gdy właściciel bądź zarządca samochodu nie chce wydać?

Moim zdaniem nie pozostaje nic innego jak poprosić o interwencję funkcjonariuszy Policji. W czasie interwencji Policki należy wykazać dokumentem, iż jest się właścicielem samochodu lub uprawnionym do jego używania posiadaczem. Podnieść również należy, że wobec osoby, która nie chce nam wydać samochodu zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia powierzonego – art. 284 § 2 k. Osoba taka nie ma do tego prawa. W pełni świadomie zatrzymuje samochód, którego nie jest właścicielem. Co za tym idzie rozporządza pojazdem wbrew woli właściciela czy posiadacza.

Uwaga! O odholowaniu pojazdu i umieszczeniu go na strzeżonym parkingu powinieneś dostać powiadomienie. Wzór powiadomienia określaja przepisy. W tym powiadomieniu znajduje się jednak często stare pouczenie. Mówi ono, że odebrać pojazd możesz dopiero po okazaniu opłaty za odholowanie i po opłaceniu parkingu. Pouczenie takie nie opiera się na aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: