6 stycznia 2023
Karny

Wydaje się, że właściciel nieruchomości nie może popełnić przestępstwa naruszenia miru domowego. Przecież nieruchomość stanowi jego własność! A jednak taka możliwość istnieje.

Otóż przepisy prawa karnego zabraniają określonego zachowania się, które w potocznym języku nazywane jest naruszeniem miru domowego. Wbrew pozorom przepis ten nie ma na celu ochrony mienia i prawa własności, z tym mieniem związanego.

Przedmiotem ochrony jest wolność człowieka, a konkretnie jego prywatność. Z tym z kolei łączy się prawo do swobodnego i wyłącznego korzystania z nieruchomości.

Jak można popełnić przestępstwo naruszenia miru domowego ?

Popełnić takie przestępstwo można na 2 sposoby:

1) poprzez działanie – wdzieranie się na teren danej nieruchomości.
Pod pojęciem „wdzieranie się” należy rozumieć wszelkie sposoby wejścia do określonej nieruchomości, wbrew woli osoby, która jest uprawniona do „fizycznego” i prawnego dysponowania tą nieruchomością. Należy pamiętać, że „wdzieranie się” nie musi łączyć się z usunięciem lub obejściem ogrodzenia nieruchomości. Nie musi też być wejściem na teren nieruchomości poprzez użycie siły fizycznej. „Wdzieraniem się” będzie także np. wejście do mieszkania przez drzwi, które nie były zamknięte na klucz.

2) przez zaniechanie – przejawiające się w nieopuszczeniu danej nieruchomości w sytuacji, gdy osoba uprawniona żąda jej opuszczenia. Żądanie opuszczenia nieruchomości musi być wyraźne i jednoznaczne.

Uwaga! Przedmiotem przestępstwa naruszenia miru domowego może być także lokal usługowy, czy też pomieszczenie gospodarcze.

Kto to jest osoba uprawniona ?

Osoba uprawniona, to osoba, której przysługuje prawo do dysponowania daną nieruchomością. Czy dana osoba takim prawem dysponuje oceniać musimy biorąc pod uwagę przede wszystkim przepisy prawa cywilnego. Do osób uprawnionych zaliczamy więc:

1) dzierżawcę,
2) najemcę,
3) osobę, której nieruchomość użyczono, a także
4) osoby, które są osobami uprawnionymi do przebywania w nieruchomości np. wspólnie z najemcą.

Nieruchomość „cudza” dla właściciela nieruchomości ?

Gdy właściciel nieruchomości zdecydował się na ograniczenie swojego prawa własności poprzez zawarcie np. umowy najmu czy dzierżawy, lub też użyczył nieruchomość innej osobie, to dla właściciela owa nieruchomość uzyskuje status nieruchomości „cudzej”.

Prawo chroni w takiej sytuacji osoby, które właśnie na podstawie prawa – umów cywilnoprawnych – mają prawo do dysponowania i przebywania na terenie nieruchomości. Oczywiście w zakresie określonym umową.

Jeżeli zatem właściciel nieruchomości „wedrze się” do mieszkania, w stosunku do którego swoje prawa ograniczył w sposób wyżej wskazany, to popełni on przestępstwo naruszenia miru domowego. Oczywiście, jeżeli dopuści się swojego czynu wbrew woli osoby uprawnionej. Właściciel popełni przestępstwo również w sytuacji, gdy pomimo żądania osoby uprawnionej tej nieruchomości nie opuści.

Czy można popełnić przestępstwo naruszenia miru domowego „wdzierając się” lub nie opuszczając terenu, który nie jest terenem zabudowanym ?

Odpowiedź na to pytanie brzmi – tak, ale tylko i wyłącznie, jeżeli dany teren jest ogrodzony. Nie jest ważne w jaki sposób ogrodzono teren (siatka, płot, drut, a nawet żywopłot).

Ważne jest, że celem takiego ogrodzenia było zabezpieczenie, aby osoby trzecie na ten teren nie wchodziły.

Ważne! Samo postawienie tabliczek o treści np. „teren prywatny wstęp wzbroniony” nie czyni tego terenu terenem ogrodzonym. Wchodząc na taki teren nie popełnia się przestępstwa.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: