6 lipca 2022
Cywilny

Wielu użytkowników dróg, najpierw nabywa, a następnie po dłuższym, lub krótszym czasie sprzedaje nabyty pojazdu. Nie ma znaczenia czy jest to samochód czy motocykl.

Obowiązki nabywcy i zbywcy pojazdu.

Zarówno na nabywcy, jak i na zbywcy pojazdu spoczywają nie tylko obowiązki fiskalne, takie jak odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Swoją drogą o tych obowiązkach też nie każdy pamięta. Innym obowiązkiem jest konieczność poinformowania starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Obowiązek taki nakładają na właścicieli pojazdów przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie art. 78 ust. 2 tejże ustawy.

Czynności zgłoszenia należy dokonać, we właściwym starostwie, w terminie 30 dni od daty dokonania czynności nabycia (zbycia) pojazdu.

Kary za niedopełnienie obowiązku zarejestrowania/wyrejestrowania pojazdu.

Jeszcze do niedawna, a konkretnie do początku 2020, przepisy nie przewidywały żadnej kary za niedopełnienie wyżej wskazanego obowiązku. Oczywiście nabywca zgłaszał fakt nabycia, jednak nic nie groziło zbywcy pojazdu, za to, że nie zgłosił jego zbycia. Dwa lata temu parlament zmienił jednak przepisy.

Wysokość kary.

Aktualnie każdy, kto, będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Co szczególnie istotne, nie wystarczy by nowy nabywca zgłosił nabycie określonego pojazdu. Starosta nie będzie przecież wiedział, bez odrębnego zgłoszenia dotychczasowego właściciela, że dany pojazd został sprzedany.

Wysokość nakładanej kary zależy od wielu czynników, a decyzję o jej wysokości podejmuje starosta. Decyzja taka podlega zaskarżeniu w trybie administracyjnym. Różne są bowiem przyczyny, przez które obowiązku zgłoszenia nie dopełniono. Starostowie bardzo często podejmują decyzje nie wysłuchując nawet osoby, na którą nakładają karę. Przyczyny te powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości nakładanej kary.

Podsumowując, zgłoszenie staroście zarówno nabycia jak i sprzedaży samochodu jest obowiązkowe. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni od dnia czynności np. zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Trzeba również liczyć się z tym, że za przekroczenie terminu lub brak zgłoszenia w ogóle, przyjdzie zapłacić karę administracyjną, którą nakłada starosta.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w urzędzie, przez platformę e-PUAP lub wysłać je pocztą.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: