26 listopada 2021
Karny

W poprzednim wpisie zająłem się karą grzywny jako karą samoistną oraz orzekaną przy wykroczeniach. Oprócz kary grzywny jako kary samoistnej, prawo przewiduje również grzywnę kumulatywną.

Grzywna kumulatywna to grzywna, która wymierzana jest łącznie z karą pozbawienia wolności.

Ważne! Grzywna nie może być orzeczona łącznie z karą ograniczenia wolności, ani też karą 25 lat pozbawienia wolności czy też dożywocia. 

Postawę do wymierzenia grzywny łącznie z karą pozbawienia wolności jest stwierdzenie przez sąd, iż popełniający przestępstwo działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Nie ma znaczenia czy cel ten został osiągnięty czyli czy korzyść majątkową on rzeczywiście uzyskał. Fakt uzyskania lub nieuzyskania korzyści będzie miał jednak niewątpliwie wpływ na wymiar kary grzywny.

Należy także pamiętać, że korzyść majątkową należy rozumieć tak jak przepisy karne. Jest to korzyść zarówno dla samego sprawcy, jak i korzyścią dla kogokolwiek innego. I nawet gdy taka osoba nie działała w tym celu.

Od czego zależna jest wysokość grzywny kumulatywnej ?

Przy wymiarze tej kary Sąd kieruje się tak zwanymi dyrektywami wymiaru kary. Nie wnikając w szczegóły Sąd bierze pod uwagę m.in.  jaki był stopień społecznej szkodliwości czynu, stopień zawinienia, a także motywację i sposób działania sprawcy. Przy ustalaniu wartości finansowej stawki oraz przy ustalaniu ilości stawek Sąd kieruje się okolicznościami i przesłankami opisanymi w poprzednim wpisie (link). Obowiązują te same przedziały w zakresie wartości jeden stawki grzywny, jak i ilości stawek, które mogą zostać wymierzone.

W zakresie niektórych przestępstw górna granica ilości wymierzanych stawek grzywny może być podniesiona nawet do 3.000 stawek.

Grzywna kumulatywna za popełnienie wykroczenia również może być wymierzona łącznie z karą aresztu. Z tym zastrzeżeniem, że dane wykroczenie jest zagrożone oboma tymi karami. Wymiar tej kary musi mieścić się we wskazanych wyżej widełkach dotyczących grzywny samoistnej.

Uwaga! Nie należy lekceważyć kary grzywny. Należy pamiętać, że brak spłaty grzywny może skutkować zamianą jej na karę pozbawienia wolności. W takiej sytuacji 1 dzień pozbawienia wolności odpowiada 2 stawkom kary grzywny.

Mając na uwadze wskazane zagrożenie w kolejnym wpisie przestawię możliwości związane z rozłożeniem spłaty grzywny na raty.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: