30 maja 2023
Rodzinny

Jeśli masz problemy ze spłatą długów to z pewnością masz również problemy z płaceniem zobowiązań alimentacyjnych. Często pytacie się, czy możecie przez upadłość umorzyć swoje zadłużenie alimentacyjne. Odpowiedź jest jedna – takiej możliwości nie ma.

Alimenty są szczególną kategorią uprawnień, których nie można się zrzec. Są to roszczenia szczególnie chronione przez prawo. W postępowaniu upadłościowym nie ma możliwości umorzenia zadłużenia alimentacyjnego. Nie ma znaczenia, kiedy to zadłużenie powstało, czy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, czy w trakcie trwania upadłości.

Czy zaległości alimentacyjne uwzględniamy we wniosku o ogłoszenie upadłości?

Odpowiedź jest krótka – TAK. Zadłużenie alimentacyjne pomimo tego, że nie zostanie umorzone, ani w części zmniejszone, należy uwzględnić. Aliementy stanowią Twoje zadłużenie, a przez to należy je zawrzeć w spisie wierzytelności. Również uprawniony do alimentacji (dziecko, były małżonek, rodzic) może zgłosić swoją wierzytelność w toku postępowania upadłościowego. Syndyk ma wtedy obowiązek takie roszczenie umieścić na liście wierzytelności.

Jak spłacane są zaległości alimentacyjne w postępowaniu upadłościowym?

Zobowiązania alimentacyjne zostały zakwalifikowane do pierwszej grupy wierzytelności. Oznacza to, że w pierwszej kolejności spłaca się zadłużenia alimentacyjne, a dopiero później kolejne wierzytelności.

Co z egzekucją komorniczą zaległych alimentów?

Egzekucja komornicza prowadzona w celu wyegzekwowania zaległych zobowiązań alimentacyjnych, podlega zawieszeniu, z chwilą ogłoszenia upadłości. Jeżeli chodzi o postępowania egzekucyjne to alimenty nie stanowią wyjątku. Przepisy dotyczą każdego postępowania, bez względu na jego przedmiot.

Gdy ogłaszasz upadłość, to każde postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko Tobie zawiesza się. Gdy zaś postanowienie o ogłoszeniu upadłości staje się prawomocne, każde postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko Tobie umorza się.

W miejsce komornika wstępuje syndyk, z którym zobowiązany jesteś współpracować.

Co w takim razie z bieżącymi alimentami?

Złożenie wniosku o upadłość nie zwalnia Ciebie z ponoszenia opłat na bieżące alimenty. Kiedy do sprawy upadłościowej wejdzie syndyk, to On będzie rozporządzał Twoim majątkiem. To on będzie dokonywał wpłat na bieżące alimenty osoby uprawnionej.

Pamiętaj, że po ogłoszeniu upadłości to nie Ty, ale syndyk będzie rozporządzał Twoim majątkiem, w tym wynagrodzeniem. Jest to na początku uciążliwe, ale konieczne do umorzenia Twoich zobowiązań i do rozpoczęcia nowego etapu życia bez długów.

Alimenty a inne długi

Jeśli posiadasz oprócz alimentów także inne zaległości finansowe np.: zadłużenia w bankach, w chwilówkach, wynikające z prowadzonej, ale zamkniętej już działalności gospodarczej, zaległości podatkowych itp., to zobowiązanie alimentacyjne jest zadłużeniem najważniejszym.

Syndyk będzie tak przeprowadzał plan spłaty, żeby osobę uprawnioną do alimentacji zaspokoić w całości. Co to oznacza dla Ciebie? Prawdopodobnie, w zależności od konkretnej sytuacji, inne zadłużenia np. wobec banków, kontrahentów itp. w postępowaniu upadłościowym umorzą się w dużej części, albo nawet w całości. Podkreślam, że wszystko zależy od Twojej indywidualnej sytuacji.

Dlatego też, w postępowaniu upadłościowym, najczęściej do spłaty zostają w całości alimenty, i chociażby częściowo, zobowiązania wobec pozostałych wierzycieli.

Spłata planu a alimenty

Jeśli będziesz słuchał się syndyka i spłacał zobowiązania zgodnie ze sporządzonym przez niego planem spłaty wierzytelności, to przy zakończeniu postępowania upadłościowego jesteś wolny od spłat innych wierzytelności. Do zapłaty oczywiście nadal pozostaną bieżące alimenty.

Pamiętaj: Współpraca z syndykiem jest gwarancją uwolnienia się od długów.

Blog

© 2019 Kanclearia Adwokacka Adwokat Marcin Czwakiel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt: